Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 58 - Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) (04/07/2018)
11.05.2018

Εγγραφή νέου Χρήστη

 1.Για την εγγραφή νέου χρήστη στο ependyseis.gr στο πεδίο επιλέξτε δράση ποιά επιλεγώ για το e- business;

Απάντηση: Συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο Υποβολής Πρότασης ΠΕΠ RIS-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

 

Έντυπο Ι2

 1. Στο Ι2 (excel) και συγκεκριμένα στα κελιά Ι94 και Ι95, υπάρχουν δύο (2) περιορισμοί σχετικά με το ποσοστό του λογισμικού και των υπηρεσιών. Στον οδηγό υποβολής του προγράμματος δεν υπάρχουν αντίστοιχοι περιορισμοί.  Υπάρχουν περιορισμοί μόνο σε επίπεδο δραστηριότητας ( Ε1, Ε2, Ε3, Ε4, Ε5), αλλά σε επίπεδο-κατηγορία δαπάνης, έχει μόνο για τον εξοπλισμό (≤ 30%). Για τα λογισμικά και τις υπηρεσίες δεν έχει κάτι. Τι ισχύει;

Απάντηση: Το Ι2 έχει διορθωθεί στο έντυπο το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας στην καρτέλα 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e – business) . Παρόλα αυτά επισημαίνεται ότι ισχύουν οι περιορισμοί που αναφέρονται στην Πρόσκληση και είναι δυνατή η υποβολή του εντύπου Ι2 ακόμα και αν αναγράφεται στο έντυπο Ι2 στη στήλη έλεγχος ορθότητας υποχρεωτικά στις κατηγορίες δαπάνης «Λογισμικό» και «Υπηρεσίες»  Λογισμικό /Εξοπλισμός ≤  .......

 

Υπεύθυνη Δήλωση

 1. Στην Υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται «Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)» ισχύει ;

Απάντηση: Στο κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης στη συγκεκριμένη παράγραφο θα προστεθεί η λέξη δεν η οποία εκ παραδρομής δεν γράφτηκε  :

«Η προτεινόμενη πράξη  δεν περιλαμβάνει τμήμα επένδυσης σε υποδομή ή παραγωγική επένδυση η οποία έπαυσε ή μετεγκαταστάθηκε εκτός της περιοχής του προγράμματος εντός πέντε ετών από την τελική πληρωμή στο δικαιούχο ή εντός της προθεσμίας που οριζόταν στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013)» .

Γενικές

1.Πού μπορούμε να βρούμε τον οδηγό και τα σχετικά έγγραφα για το επιδοτούμενο πρόγραμμα "Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)";

Απάντηση: Σας γνωρίζουμε ότι την Πρόσκληση «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e – business)» και τα συνημμένα αυτής, μπορείτε να τα αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου http://peproe.gr/10-el/op2020/calls/607-inv58

2.Τι ορίζεται με τον όρο αίτηση χρηματοδότησης;

Απάντηση: Αίτηση χρηματοδότησης είναι η αίτηση που κατατίθεται για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα.

(ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

 1. Επιχείρηση η οποία δεν γνωρίζει ότι έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα πρέπει να ξεκινήσει να υλοποιεί δαπάνες;

Απάντηση: Με τη δημοσίευση των αποφάσεων  ένταξης ή απόρριψης  θα ενημερωθείτε για την έγκριση ή μη της πρότασής σας.

Στη συνέχεια θα πρέπει να προβείτε στην υλοποίηση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης σας  σε χρονικό διάστημα (3) τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης .

Στο Κεφάλαιο 6 και συγκεκριμένα στο 6.4.2 Διάρκεια των έργων της Πρόσκλησης προβλέπεται:

Ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης των έργων.

Δεν απαιτείται να ξεκινήσετε την υλοποίηση του επενδυτικού σας σχεδίου πριν από την Απόφαση Ένταξης.

 1. Έχω κάνει έναρξη επιχείρησης τον ***** του 2016. Μπορώ να συμμετέχω στην δράση;

Απάντηση: Στο Κεφάλαιο 4 Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις συμμετοχής της Πρόσκλησης  βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι  :

 • Να έχουν κλείσει δύο (2) τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις (2015, 2016) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία
 • Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την 1/1/2015

Η επιχείρησή σας δεν καλύπτει τις ανωτέρω προϋποθέσεις της Πρόσκλησης.

5.Θα δοθεί παράταση στην υποβολή των προτάσεων;

Απάντηση: Έχει αποσταλεί αίτημα για τον ορισμό της Δευτέρας  9/7/2018 ώρα 15.00 ως καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των Επενδυτικών Σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) και της υποβολής φυσικού φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΙΑΠ).

6.Απαιτείται ψηφιακή υπογραφή πιστοποιημένη από 3ο πάροχο ή αρκεί η απλή ψηφιακή υπογραφή που εκδίδει και για παράδειγμα το Acrobat Reader;

Απάντηση: Απαιτείται πιστοποιημένη ψηφιακή υπογραφή και όχι μέσα από σάρωση.

 

Υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

1.Πέραν των απαραίτητων δικαιολογητικών του  παραρτήματος ΙΧ τι άλλο θα πρέπει να επισυνάψουμε στο ΠΣΚΕ;

Απάντηση: Στο ΠΣΚΕ απαιτείται η επισύναψη των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο  παράρτημα ΙΧ, εκτός των : α) Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης, β) Οικονομικά στοιχεία, γ) Στοιχεία συνδεδεμένων ή / και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δ) Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και ΑΠΔ που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (φυσικό φάκελο) στη ΔΙΑΠ Ηπείρου (Κεφάλαιο 9 της πρόσκλησης).

 1. Υποβολή από την επιχείρηση δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων .

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 9 της 2ης τροποποίησης της πρόσκλησης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη μορφή ή ψηφιακή μορφή στη ΔΙΑΠ Ηπείρου, εντός της τεθείσας  προθεσμίας και μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Τα αρχεία που πρέπει να υποβληθούν στο ΠΣΚΕ πρέπει να είναι σε χαμηλή ανάλυση αλλά ευανάγνωστα.

 

Φυσικός Φάκελος

1.Μετά την  ηλεκτρονική υποβολή των  αιτήσεων κατατίθεται και φυσικός φάκελος;

Απάντηση: Απαιτείται η υποβολή φυσικού φακέλου στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου ,όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 9 «Δικαιολογητικά και στοιχεία για την παραλαβή αίτησης χρηματοδότησης» της πρόσκλησης.

 1. Τι εννοούμε όταν λέμε υποβολή από ενδιάμεσο φορέα; Χρειάζεται κάποια πιστοποίηση να έχει αυτός που υποβάλει την πρόταση ή μπορεί να κατατεθεί ο φυσικός φάκελος από την ίδια την επιχείρηση ;

Απάντηση: Η υποβολή του φυσικού φακέλου της πρότασης θα γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή από άτομο που θα έχει εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο της για την κατάθεση του φακέλου στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου. Το ίδιο ισχύει εάν η κατάθεση του φακέλου γίνει ταχυδρομικά (courier).

 

Υποκατάστημα επιχείρησης

1.Μπορεί να υποβάλλει πρόταση εταιρεία με έδρα στην Περιφέρεια ***** η οποία όμως διατηρεί υποκατάστημα στην Περιφέρεια Ηπείρου; Η προς υποβολή πρόταση θα αφορά μόνο δαπάνες του υποκαταστήματος που ανήκει στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Απάντηση: Στο κεφάλαιο 4 «Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής» προκύπτει ότι  οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου και να πραγματοποιήσουν εκεί τις αντίστοιχες δαπάνες. Στο Παράρτημα ΙΧ «Δικαιολογητικά συμμετοχής» της πρόσκλησης προκύπτουν τα δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν σε περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί υποκατάστημα στην Περιφέρεια Ηπείρου και εκτελεί το έργο στο υποκατάστημα .  

 

Ανεξάρτητη, Συνδεδεμένη , Συνεργαζόμενη Επιχείρηση

1.Ο.Ε με δύο ομόρρυθμους εταίρους και με ποσοστό 50% ο καθένας στην εταιρεία υποβάλλει πρόταση.

Ο ένας εκ των δύο ομορρύθμων εταίρων έχει και ατομική επιχείρηση με άλλο αντικείμενο από ότι έχει η Ο.Ε.. Εμπίπτει στην κατηγορία συνδεδεμένης,ή συνεργαζομένης ή ανεξάρτητης επιχείρησης βάσει παραρτήματος  V;

Απάντηση: Στο Παράρτημα IV της πρόσκλησης  περιγράφονται  αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της «ανεξάρτητης», «συνεργαζόμενης»  και «συνδεδεμένης»  επιχείρησης.   Η δήλωση ΜΜΕ (του Παραρτήματος V) θα ελεγχθεί για την ορθότητά της κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της πρότασης, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιολογητικά και τα οικονομικά στοιχεία που θα κατατεθούν.

 1. Συνδεδεμένη εταιρία, για την οποία υπάρχει απόφαση έγκρισης έργου, ωστόσο δεν έχει υλοποιηθεί ακόμη, υπάγεται στο καθεστώς «ήσσονος σημασίας» (de minimis);

Απάντηση: Η επιχείρηση στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρει το  Πρόγραμμα/ Μέτρο/Δράση από το οποίο η επιχείρηση έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης (από 1/1/2014 και μετά) και τον φορέα χορήγησης της ενίσχυσης. Για τη συνδεδεμένη επιχείρηση ως  ημερομηνία  δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης. 

        Ελέγχεται από την αρμόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που η επιχείρηση λαμβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους, όσο και των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας .   

 

ΚΑΔ Επιχείρησης  

1.Διατηρώ κατάστημα με ******* και έχω και διαδικτυακή παρουσία (e-shop) τους τελευταίους μήνες. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν είναι δυνατόν να εντάξω την επιχείρησή μου στο πρόγραμμα ώστε να ενισχύσω την υπάρχουσα δραστηριότητά μου αλλά και να αναπτύξω ευρύτερη δραστηριότητα στον τομέα της υγείας.

Απάντηση: Θα πρέπει να ελέγξετε αν ο ΚΑΔ της επιχείρησής σας ανήκει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος VIII της πρόσκλησης. Επισημαίνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υλοποίηση ενεργειών Ε(1) Ηλεκτρονικό Εμπόριο ή Ε(2) Ηλεκτρονικές Κρατήσεις και Ε(5) Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση. Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της Πρόσκλησης απαιτείται η προμήθεια σχετικού Λογισμικού ηλεκτρονικού εμπορίου /κρατήσεων.

2.Είμαι ******** και θέλω να ανοίξω ιατρείο. Μπορώ να πάρω επιδότηση μέσω αυτού του προγράμματος;

Απάντηση: Θα πρέπει να ελέγξετε αν ο ΚΑΔ της επιχείρησής σας ανήκει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος VIII της πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι ο φορέας πρέπει να διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την 1.1.2015.

3.******* εταιρεία μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και ποιά δικαιολογητικά χρειάζονται  να υποβάλλει;

Απάντηση: Στο κεφάλαιο 4 αναφέρονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην Πρόσκληση Θα πρέπει να ελέγξετε αν ο ΚΑΔ της επιχείρησής σας ανήκει στους ΚΑΔ του Παραρτήματος VIII της πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι ο φορέας πρέπει να διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την 1.1.2015.Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΧ :Δικαιολογητικά συμμετοχής της Πρόσκλησης. Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου http://peproe.gr/10-el/op2020/calls/607-inv58

4.Yφιστάμενη επιχείρηση διαθέτει έναν επιλέξιμο ΚΑΔ αλλά και μη επιλέξιμους, δύναται να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης ;

Απάντηση: Η επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της πρόσκλησης πριν από την 1.1.2015 .

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να βασίζεται στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ). Οι δαπάνες του επενδυτικού της σχεδίου πρέπει να αφορούν οπωσδήποτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ αλλά είναι δυνατόν να αφορούν και μη επιλέξιμους ΚΑΔ της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η δημιουργία ιστοσελίδας της επιχείρησης δύναται να περιέχει πληροφορίες για το σύνολο των δραστηριοτήτων αυτής (επιλέξιμες και μη επιλέξιμες).

 1. Yφιστάμενη επιχείρηση διαθέτει έναν επιλέξιμο ΚΑΔ θα πρέπει να καταργήσει τους μη επιλέξιμους ΚΑΔ σε περίπτωση ένταξης;

Απάντηση: Σε περίπτωση ένταξης της επιχείρησης δεν θα πρέπει να καταργηθούν τυχόν μη επιλέξιμοι ΚΑΔ που μπορεί να διαθέτει η επιχείρηση.

 1. Η επιχείρηση που θα υποβάλει αίτημα ένταξης θα πρέπει να έχει ως κύριο ΚΑΔ κάποιον που αναφέρεται στον οδηγό του προγράμματος ή αρκεί να υπάρχει ως δευτερεύον;

Απάντηση: Η επιχείρηση που θα υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης θα πρέπει να διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, δεν υπάρχει περιορισμός στην πρόσκληση να αφορά την κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα της επιχείρησης.

 1. Eαν έχουμε έναρξη κύριας δραστηριότητας επιλέξιμου ΚΑΔ στις 01/12/2008 η οποία διακόπηκε στις 4/10/2016 προκειμένου η επιχείρηση να μεταβιβαστεί σε άλλον, αυτός θα μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Μία από τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην πρόσκληση είναι η επιχείρηση να διαθέτει τον επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την 1/1/2015. Για την απόδειξη αυτού πρέπει να προσκομιστεί πρόσφατη βεβαίωση εκτύπωσης ενεργών ΚΑΔ της επιχείρησης. Για την επιχείρηση με ΑΦΜ **** που υποβάλλεται η πρόταση θα πρέπει να εμφανίζεται στην βεβαίωση εκτύπωσης ότι ο ΚΑΔ αποκτήθηκε πριν την 1/1/2015.

 1. Ο επιλέξιμος ΚΑΔ της πρόσκλησης θα πρέπει να αφορά την κύρια οικονομική δραστηριότητα;

Απάντηση: Δεν είναι απαραίτητο ο επιλέξιμος ΚΑΔ να είναι ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης. Επισημαίνεται ότι ο ΚΑΔ που θα δηλωθεί θα ελεγχθεί ότι είναι σύμφωνος με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση κατά το στάδιο Αξιολόγησής της πρότασης. Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα ένστασης όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10.4.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

1.Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες εκτύπωσης του έντυπου διαφημιστικού υλικού;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης και την επιλέξιμη ενέργεια Ε(5) Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση οι δαπάνες έντυπου διαφημιστικού υλικού δεν είναι επιλέξιμες.

2.Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (πχ. τηλεοπτικά σποτ, βίντεο κλπ);

Απάντηση: Δαπάνες για υπηρεσίες δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου (videos, slideshows, banners,templates) είναι επιλέξιμες εφόσον χρησιμοποιούνται στην πρόταση σε διαδικτυακούς τόπους, σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης,google adwards κ.λ.π. 

3.Σε ποια κατηγορία δαπανών υπάγεται η αμοιβή του συμβούλου για την παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αμοιβή του συμβούλου για την παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος.

 4.:Από ποιά ημερομηνία και μετά γίνονται δεκτές οι επιλέξιμες δαπάνες;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 «Επιλέξιμες δαπάνες – Προϋπολογισμός πράξεων» και συγκεκριμένα στην 6.1.1 «Πρόσθετες διευκρινίσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες» προβλέπεται ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του φορέα και δεν δεσμεύει την απόφαση περί έγκρισης ή μη του επενδυτικού σχεδίου.

5.Κάθε κατηγορία π.χ. ε2,ε5 που περιλαμβάνει υποκατηγορίες α. μηχανήματα, εξοπλισμός β. λογισμικό, υπηρεσίες λογισμικού γ. προβολή, προώθηση δέσμευση υπάρχει μόνο για την υποκατηγορία α. να είναι κατ ελάχιστο του 30% του συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης; σε σχέση και με την προϋπόθεση π.χ. οι κατηγορίες ε2,ε5 η καθεμία να είναι κατ ελάχιστο η καθεμία του 40% του συνολικού  προϋπολογισμού;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7 «Χρηματοδοτικό Σχήμα» και συγκεκριμένα την 7.3 «Διάρθρωση Προϋπολογισμού» προκύπτει ότι πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσετε την Ε(5), με ελάχιστο το 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ του έργου, και τουλάχιστον μια από τις δύο κατηγορίες Ε(1) ή Ε(2), με ελάχιστο το 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ του έργου. Αθροιστικά σε όλες τις επιλέξιμες δραστηριότητες η κατηγορία δαπάνης «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» δεν πρέπει να ξεπερνά το 30% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου.

6.Τιμολογημένες δαπάνες γίνονται δεκτές μόνο μετά την ημερομηνία αίτησης υποβολής χρηματοδότησης;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 «Επιλέξιμες δαπάνες – Προϋπολογισμός πράξεων» και συγκεκριμένα στην 6.1.1 «Πρόσθετες διευκρινίσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες» προβλέπεται ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η πραγματοποίηση δαπανών πριν την έκδοση της απόφασης ένταξης γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του φορέα και δεν δεσμεύει την απόφαση περί έγκρισης ή μη του επενδυτικού σχεδίου.

 1. Πώς θα πιστοποιείται ότι το λογισμικό θα είναι νέο και όχι ανανέωση άδειας που δεν επιδοτείται;

Απάντηση: Στο τιμολόγιο, που θα υποβληθεί με το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, θα πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση της προμήθειας του πακέτου λογισμικού από το κόστος της άδειας χρήσης του ή συντήρησής του, τα οποία είναι επιλέξιμα μόνο για προμήθεια νέου λογισμικού.

 1. Κατώτατο ποσοστό ποσού στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμού του έργου ≤ 30%. Τι σημαίνει; το 30% είναι το κατώτατο ή το ανώτατο όριο για τον εξοπλισμό; Επίσης, είναι στον επιχορηγούμενο Π/Υ; Δηλαδή στο 12.500 € x 0.8 = 10.000;

Απάντηση: Το 30% είναι το ανώτατο όριο για την κατηγορία δαπάνης «μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» και υπολογίζεται στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του έργου. Επομένως αν ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου είναι 12.500 θα πρέπει τα μηχανήματα να είναι το πολύ 12.500*30% = 3.750€.

Το ποσοστό του 80% αφορά την ένταση ενίσχυσης. Δηλαδή για επενδυτικό σχέδιο π/υ 12.500€ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) η επιχορήγηση ανέρχεται σε 12.500 € x 0.8 = 10.000€.

 1. Είναι επιλέξιμη δαπάνη στην κατηγορία Ε(2): Ηλεκτρονικές Κρατήσεις η αγορά laptops και πόσα;

Απάντηση: Οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης.

«Έως δύο (2) σταθμοί εργασίας, με τα συνοδευτικά στοιχεία τους (πληκτρολόγιο, οθόνη, mouse, κλπ.)».

 1. Η συνδρομή σε channel manager για πόσα χρόνια είναι επιλέξιμη (με προπληρωμή);

Απάντηση: Οι συνδρομές είναι επιλέξιμες δαπάνες όταν αποδεικνύονται με εξοφλημένα τιμολόγια και αφορούν  προπληρωμή για 2 έτη.

 1. Η φιλοξενία ιστοσελίδας και του οnline booking για πόσα χρόνια είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Απάντηση: Η φιλοξενία ιστοσελίδας και του online booking είναι επιλέξιμη δαπάνη  για 2 έτη.

 1. Η δαπάνη «διασύνδεση Internet» αφορά τη συνδρομή με πάροχο; Για πόσα χρόνια είναι επιλέξιμη αν δεν δέχεται προπληρωμή π.χ. ο ΟΤΕ;

Απάντηση: Η δαπάνη «διασύνδεση Internet» αφορά τη συνδρομή με πάροχο . Είναι επιλέξιμη για 2 έτη . Αν ο πάροχος  δεν δέχεται προπληρωμή, επιλέξιμη είναι η δαπάνη για το χρονικό διάστημα που υπάρχει τιμολόγιο εξοφλημένο.  

 1. Η επιχείρηση μας διαθέτει υπηρεσία on line booking μέσω εταιρείας παροχής υπηρεσιών με την όποια υπάρχει σύμβαση για την εν λόγω υπηρεσία. Είναι δυνατόν να είναι επιλέξιμες επιπλέον αναβαθμισμένες εφαρμογές οι οποίες όταν εφαρμοστούν και  σε συνδυασμό με την υφιστάμενη υπηρεσία on line booking για τη δημιουργία μιας ενιαίας ολοκληρωμένης υπηρεσίας;

Για παράδειγμα  επιλέξιμες νέες δαπάνες:

1.εφαρμογές πολλαπλών κρατήσεων (channel management),

2.mobile εφαρμογή διασύνδεσης του μηχανογραφημένου συστήματος κρατήσεων με smart phones,

3.εφαρμογή διασύνδεσης του on line booking  με το υφιστάμενο μηχανογραφικό πρόγραμμα κρατήσεων της επιχείρησης για απευθείας ενημέρωση των κρατήσεων.

Στην κατηγορία Ε2  β) Λογισμικό και Υπηρεσίες Λογισμικού μπορούνε να ενταχθούν οι παραπάνω δαπάνες μόνο χωρίς να ενταχθεί και νέο λογισμικό ηλεκτρονικών κρατήσεων και με την προϋπόθεση πως είναι σε εφαρμογή στο υφιστάμενο πρόγραμμα on line booking που διαθέτουμε η διαλειτουργικότητα με front and back office, δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών με ασφαλή τρόπο, λειτουργία σε τουλάχιστον μια γλώσσα πλέον της ελληνικής για το σύνολο  των προϊόντων και πληροφοριών που περιλαμβάνει όπως αναφέρετε στον οδηγό του προγράμματος;

Απάντηση: Για την υποβολή πρότασης είναι υποχρεωτική η αγορά λογισμικού ηλεκτρονικών κρατήσεων (online booking) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Διαλειτουργικότητα με front και back office εφαρμογές
 • Δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών με ασφαλή τρόπο
 • Λειτουργία σε τουλάχιστον 1 γλώσσα (πλέον της ελληνικής), για το σύνολο των προϊόντων και των πληροφοριών που περιλαμβάνει.
 1. Στις ενέργειες Ε1 και Ε2 είναι υποχρεωτική η αγορά λογισμικού;

Απάντηση: Από το Παράρτημα ΙΙΙ Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών της Πρόσκλησης προκύπτει ότι είναι υποχρεωτική η αγορά λογισμικού:

E(1) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce)

β) Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού

Λογισμικό e-commerce Β2C (e-shop) ή/ και Β2Β με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

Διαλειτουργικότητα με front και back office εφαρμογές

Δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών με ασφαλή τρόπο

Λειτουργία σε τουλάχιστον 1 γλώσσα (πλέον της ελληνικής), για το σύνολο των προϊόντων και των πληροφοριών που περιλαμβάνει

Η δαπάνη αυτή είναι υποχρεωτική για τη ενέργεια Ε(1)       και

E(2) Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (τουριστικές επιχειρήσεις)

β) Λογισμικό και Υπηρεσίες Λογισμικού

Λογισμικό Ηλεκτρονικών κρατήσεων (online booking) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Διαλειτουργικότητα με front και back office εφαρμογές

Δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών με ασφαλή τρόπο

Λειτουργία σε τουλάχιστον 1 γλώσσα (πλέον της ελληνικής), για το σύνολο των προϊόντων και των πληροφοριών που περιλαμβάνει

Η δαπάνη αυτή είναι υποχρεωτική για τη ενέργεια Ε(2).

 1. Στην κατηγορία 2. ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ επιδοτείται και (2.6) :κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού και (2.7):Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό; Υπάρχει κάποια ποσόστωση των συγκεκριμένων δαπανών σε σχέση με το κόστος προμήθειας του λογισμικού;

Απάντηση: Στην κατηγορία β) Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού δεν υπάρχει ποσόστωση για τις δαπάνες (2.6): Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού και (2.7): Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό.

 1. Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται το κόστος αδειών χρήσης λογισμικού ή και σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι (3) έτη προμήθειας και παρακάτω στο παράρτημα αναφέρεται μέχρι (2) έτη. Ποιο από τα δύο ισχύει;

Απάντηση: Στο κεφάλαιο 6 Επιλέξιμες δαπάνες – Προϋπολογισμός πράξεων της πρόσκλησης προβλέπεται «στις επιλέξιμες δαπάνες τα κόστη αδειών χρήσης λογισμικού, ή και σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι τρία (3) έτη από το χρόνο προμήθειας» ενώ στο Παράρτημα ΙΙΙ Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών  τόσο για την κατηγορία Ε(1) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου και στην Ε(2) Υπηρεσία ηλεκτρονικών κρατήσεων προβλέπεται «το κόστος συντήρησης λογισμικού είναι επιλέξιμο για μέχρι δύο (2) έτη από την προμήθειά του και θα πρέπει να είναι προπληρωμένο». Ως εκ τούτου αναφέρονται σε δύο διαφορετικές επιλέξιμες δαπάνες. 

 1. Εάν η επιχείρηση χρησιμοποιεί ήδη λογισμικό για ηλεκτρονικές κρατήσεις και θέλει να πάει σε μια άλλη πλατφόρμα είναι επιλέξιμη η δαπάνη;

Απάντηση: Η δαπάνη Λογισμικό και Υπηρεσίες Λογισμικού είναι υποχρεωτική για την ενέργεια Ε(2). Η επιχείρηση μπορεί να αγοράσει νέο λογισμικό για ηλεκτρονικές κρατήσεις.

 1. Το κόστος προμηθειών λογισμικού SaaS που ήδη χρησιμοποιεί η επιχείρηση είναι επιλέξιμο;

Απάντηση: Στο Παράρτημα ΙΙΙ Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών  στην κατηγορία Ε(5) Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση «το κόστος προμήθειας υπηρεσιών λογισμικού SAAS είναι επιλέξιμο για μέχρι δύο (2) έτη από την προμήθεια τους και θα πρέπει να είναι προπληρωμένο» αναφέρεται σε προμήθεια υπηρεσιών λογισμικού SAAS και όχι σε υπάρχον λογισμικό.

 1. Το fee ανά κράτηση (channel manager) είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Απάντηση: Στο Παράρτημα ΙΙΙ Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών  της Πρόσκλησης στην κατηγορία Ε(2) Υπηρεσία ηλεκτρονικών κρατήσεων οι εφαρμογές διαχείρισης πολλαπλών καναλιών κρατήσεων (channel manager) είναι επιλέξιμη δαπάνη.

 1. Δικαιολογούνται οι δαπάνες που αφορούν εξοπλισμό για συστήματα ασφαλείας, συγκεκριμένα οι δαπάνες για κάμερες παρακολούθησης;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών  της πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εξοπλισμό συστημάτων ασφαλείας και ως εκ τούτου και για αγορά κάμερας παρακολούθησης .

 1. Στον επιλέξιμο εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται οι τηλεοράσεις;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών  της πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για τηλεοράσεις.

 1. Για την κατηγoρία Ε1 είναι επιλέξιμη η αναβάθμιση υφιστάμενου e-shop η απαιτείται η δημιουργία καινούργιου;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών της Πρόσκλησης επιλέξιμη δαπάνη είναι  η δημιουργία  e-shop και όχι η αναβάθμιση.

 1. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών της Πρόσκλησης η

αγορά τηλεφωνικού κέντρου και συσκευών δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

 1. Είναι επιλέξιμη δαπάνη τα έξοδα εγκατάστασης δικτύου και wifi;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών της Πρόσκλησης τα έξοδα εγκατάστασης δικτύου και wifi είναι επιλέξιμα μόνο όσον αφορά τα απαιτούμενα για την εγκατάσταση και λειτουργία των επιλέξιμων υπηρεσιών.

 1. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η εγκατάσταση cameras και καταγραφικού;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών της Πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η εγκατάσταση cameras και καταγραφικού.

 1. Είναι επιλέξιμη δαπάνη οι υπηρεσίες internet;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών της Πρόσκλησης η δαπάνη «Διασύνδεση Internet» αφορά τη συνδρομή με πάροχο . Είναι επιλέξιμη για 2 έτη . Αν ο πάροχος  δεν δέχεται προπληρωμή επιλέξιμη είναι η δαπάνη για το χρονικό διάστημα που υπάρχει τιμολόγιο εξοφλημένο.

 1. Είναι επιλέξιμη δαπάνη οι διαφημίσεις και τα σποτάκια για τηλεόραση;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών της Πρόσκλησης οι διαφημίσεις και σποτάκια είναι επιλέξιμες δαπάνες εφόσον χρησιμοποιηθούν για ψηφιακή προβολή σε διαδικτυακούς τόπους, σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, κλπ. Δεδομένο ότι τα σποτάκια αυτά ανήκουν στην επιχείρηση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και για προβολή και σε άλλα μέσα. Επισημαίνεται ότι το κόστος προβολής σε άλλα μέσα πλην των προαναφερόμενων δεν είναι επιλέξιμο.

 1. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αναβάθμιση υπάρχον μηχανογράφησης ΕRP-CRM και η συνδρομή αυτής;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών της πρόσκλησης  είναι επιλέξιμη δαπάνη το κόστος αδειών χρήσης  λογισμικού , κόστος αρχικής προμήθειας του και συντήρησης του και όχι η αναβάθμιση υπάρχον λογισμικού.

29.Είναι επιλέξιμη δαπάνη η διαφήμιση επιχείρησης στο tripadvisor;

Απάντηση: Οι διαφημίσεις στο tripadvisor  είναι επιλέξιμες αρκεί να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα που αναφέρονται στην πρόσκληση για την κατηγορία Ε(5) Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση.

30.Είναι  επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια συσκευών tablet , κινητών τηλεφώνων; Υπάρχει κάποιος περιορισμός σχετικά με τα τεμάχια που μπορούμε να προμηθευτούμε; Μπορεί μια επιχείρηση να προμηθευτεί  3 κινητά και 3 tablets;

Απάντηση: Δεν υπάρχει περιορισμός για τον αριθμό tablet και κινητών αλλά θα πρέπει ο αριθμός που θα προταθεί να συνάδει με τα άτομα τα οποία είναι επιφορτισμένα με τη λειτουργία του συστήματος των ηλεκτρονικών κρατήσεων ή ηλεκτρονικού εμπορίου ανάλογα με το είδος της επιχείρησης.

 1. Είναι επιλέξιμη δαπάνη ο ΕΑΦΔΣΣ (φορολογικός μηχανισμός);

Απάντηση: Ο ΕΑΦΔΣΣ (φορολογικός μηχανισμός) είναι επιλέξιμος στην κατηγορία E(3) Εσωτερική Οργάνωση (ERP, CRM, ανθρώπινων πόρων, κ.λπ.).

 1. Η δαπάνη που αφορά την πλατφόρμα online κρατήσεων είναι επιλέξιμη για χρονικό διάστημα 3 ετών και η δαπάνη για διαφήμιση της επιχείρησης είναι επιλέξιμη για χρονικό διάστημα 3 μήνες; Η συνέχιση της υπηρεσίας μετά από αυτό το χρονικό διάστημα γίνεται με έξοδα της επιχείρησης ,αλλά  μπορεί και να διακοπεί;

Απάντηση: Στο κεφάλαιο 6 της Πρόσκλησης προβλέπεται ότι η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης .

Στο Παράρτημα ΙΙΙ Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών :

Στην κατηγορία Ε(5) Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση οι Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής σε διαδικτυακούς τόπους , σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης , google awards είναι επιλέξιμες δαπάνες μέχρι  δύο έτη. Η επιχείρηση κατά το αίτημα της τελικής επαλήθευσης θα προσκομίσει παραστατικά εξόφλησης των τιμολογίων (προπληρωμή). Στη συνέχεια, αφού λήξει η περίοδος που αφορά την εξοφλημένη προπληρωμή, η επιχείρηση  μπορεί να διακόψει τη ανωτέρω υπηρεσία εφόσον δεν επιθυμεί τη συνέχισή της.

 1. H σύνδεση και εγγραφή του e-shop με ηλεκτρονικές αγορές π.χ. η πλατφόρμα του Skroutz και άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες είναι επιλέξιμη δαπάνη;

Απάντηση: Ως αναφορά τη σύνδεση και εγγραφή του e-shop με ηλεκτρονικές αγορές εννοείται η πλατφόρμα του Skroutz και άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες.

 1. Ποιό είναι το ποσοστό ποσού στον επιχορηγούμενο Π/Υ του έργου για Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 7 Χρηματοδοτικό Σχήμα της Πρόσκλησης δεν υπάρχει κατώτατο ποσοστό  ποσού στον επιχορηγούμενο Π/Υ του έργου  για τα λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού  και στις δαπάνες που αφορούν προβολή – προώθηση – δικτύωση.

 1. Στην δραστηριότητα Ε(2) σχετικά με τις Ηλεκτρονικές κρατήσεις, αν υπάρχει σύστημα ηλεκτρονικών κρατήσεων μπορεί να γίνει μόνο αγορά εξοπλισμού που αφορά αυτή τη δραστηριότητα; Είναι επιλέξιμη δαπάνη για την κατηγορία Ε(2);

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας δαπανών της πρόσκλησης στην Ε(2) Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (τουριστικές επιχειρήσεις) η δαπάνη Λογισμικό και Υπηρεσίες Λογισμικού είναι υποχρεωτική για την ενέργεια Ε(2).

 1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της πρόσκλησης, στους πίνακες Ε1,2 στα κελιά «γ) Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση» αναφέρονται οι «Υπηρεσίες δημιουργίας πολυγλωσσικού περιεχομένου» αλλά δεν αναφέρεται κάτι για δημιουργία πολυμεσικού υλικού (φωτογράφηση, βίντεο κτλ). Είναι στις επιλέξιμες δαπάνες καθώς πρόκειται για μια απαραίτητη δαπάνη για μια νέα Ιστοσελίδα;

Απάντηση: Η δημιουργία πολυμεσικού υλικού (φωτογράφηση, βίντεο κτλ) αφορά την ενέργεια E(5) Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση, ενώ τα κόστη μετάφρασης του υλικού για ιστοσελίδα Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce) ή Ηλεκτρονικών Κρατήσεων αφορούν τις ενέργειες Ε(1)  Υπηρεσίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce) ή Ε(2) Υπηρεσία Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (τουριστικές επιχειρήσεις), αντίστοιχα.

 1. Στην κατηγορία της προβολής – προώθησης – δικτύωσης η Tripadvisor όσο και η Google ads, δεν συντάσσουν προσφορές. Η διαδικασία γίνεται μέσω ειδικής πλατφόρμας και στέλνεται σχετικό τιμολόγιο. Πως μπορεί να αποδειχθεί η ανωτέρω δαπάνη ;

Απάντηση: Θα πρέπει να υπάρχει αναφορά στα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν (πχ Tripadvisor  ή google ads), ενδεικτικό διάστημα προβολής και το ακριβές ποσό που ο επενδυτής προτίθεται να διαθέσει στα μέσα αυτά, κατά την υποβολή του φακέλου στο ΠΣΚΕ για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η Αξιολόγηση του φακέλου. Και κατά την υποβολή του τελικού αιτήματος επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου θα υποβληθεί εξοφλημένο τιμολόγιο για να μπορεί να ολοκληρωθεί ο διοικητικός έλεγχος του έργου. 

 1. 38. Για την δαπάνη Ε(2), Λογισμικό και Υπηρεσίες Λογισμικού, και συγκεκριμένα στο σημείο «Διαλειτουργικότητα με front και back office εφαρμογές», θα ήθελα να διευκρινίσετε εάν πρέπει η διασύνδεση να είναι ήδη ενσωματωμένη στην εφαρμογή ή αρκεί να έχει την δυνατότητα διασύνδεσης;

Απάντηση: Σχετικά με τη διαλειτουργικότητα με front και back office εφαρμογές θα πρέπει να υπάρχει και διασύνδεση είτε ενσωματωμένη στην εφαρμογή είτε ανεξάρτητη.

 1. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η προ-αγορά 3 ετών λογισμικό σε μορφή cloud (Software as Service), του οποίου το κόστος είναι ετήσιο;

Απάντηση: Το κόστος προμήθειας υπηρεσιών λογισμικού SaaS είναι επιλέξιμο για μέχρι δύο (2)  έτη από την προμήθειά τους και θα πρέπει να είναι προπληρωμένο.

Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες μόνον εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. 

 1. Το ποσοστό της κατηγορίας Ε1 ή Ε2 πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με 40% του προϋπολογισμού του έργου; Για παράδειγμα αν έχω προϋπολογισμό 10.000€  το Ε1 ή το Ε2 πρέπει να φτάνει μέχρι 4.000€.

Απάντηση: Υποχρεωτική ενέργεια μια από τις δύο κατηγορίες Ε(1) ή Ε(2)  με ελάχιστο ποσοστό το 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ του έργου.

Δηλαδή αν έχω προϋπολογισμό 10.000€ το Ε1 ή το Ε2 πρέπει να είναι τουλάχιστον 4.000€.

 1. Αν οι δαπάνες που θα δηλώσουμε στο ΠΣΚΕ έχουν κάποια απόκλιση με τα τιμολόγια που θα κατατεθούν με το αίτημα τελικής επαλήθευσης από την επιχείρηση;

Απάντηση: Η τυχόν διαφοροποίηση της υποβληθείσας πρότασης με την υλοποίηση της στην πράξη ως αναφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της θα ελεγχθεί κατά την υποβολή του τελικού αιτήματος επαλήθευσης του έργου από την επιχείρηση, από την αρμόδια Υπηρεσία τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κεφάλαιο 12 της Πρόσκλησης.

42.Είναι επιλέξιμη δαπάνη η κατασκευή δικτύου;

Απάντηση: Εάν η κατασκευή δικτύου αφορά γενική ενσύρματη δικτύωση τότε δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Εάν αφορά ασύρματη δικτύωση, τεκμηριωμένα απαραίτητη για διαδικτυακή σύνδεση, είναι επιλέξιμη.

 1. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η ψηφιακή ασφάλεια του server ή του δικτύου από κακόβουλη ενέργεια;

Απάντηση: Η ψηφιακή  ασφάλεια του server ή του δικτύου από κακόβουλη ενέργεια εφόσον υποστηρίζεται με την αγορά  αντίστοιχου λογισμικού  είναι επιλέξιμη δαπάνη.

 1. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά προτζέκτορα;

Απάντηση: Η αγορά προτζέκτορα δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.

45.Στη σελ. 75 της πρόσκλησης επισημαίνεται ως κατώτατο ποσοστό ενέργειας επί του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου: 10% για την επιλέξιμη δραστηριότητα Ε(5) :Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση. Στο ΠΣΚΕ υποβολή οι δαπάνες καταχωρούνται βάση του πίνακα επιλέξιμων δαπανών (σελ. 16-17 της πρόσκλησης ), το ποσοστό αυτό αφορά το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών από 3.1 έως 3.6 ;

Απάντηση: Το 10% της επιλέξιμης δραστηριότητας Ε(5) Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες 3.1-3.6 του πίνακα της 6.1 Επιλέξιμες δαπάνες της πρόσκλησης που δεν εμπίπτουν στην επιλέξιμη δραστηριότητα Ε(1) Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Ε(2) Ηλεκτρονικές Κρατήσεις αντίστοιχα.

 1. Στις oικονομικές προσφορές θα πρέπει να αναγράφονται οι τιμές με ΦΠΑ, δεδομένου ότι στο Έντυπο I.2 (excel) ζητείται να συμπληρωθεί ο συνολικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ;

Απάντηση: Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να αναγράφουν και το ΦΠΑ.

 1. Για την μέριμνα ελαχιστοποίησης εμποδίων ατόμων με ιδιαιτερότητες, σε δαπάνες λογισμικών παραγωγής και αυτοματοποίησης της παραγωγής, θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές;

Απάντηση: Θα πρέπει να τηρηθούν τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΧΙΙ: Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία της πρόσκλησης. Η μέριμνα για την ελαχιστοποίηση εμποδίων των ατόμων με ιδιαιτερότητες θα εξεταστεί ανά περίπτωση για  κάθε επιχείρηση. Θα πρέπει να υπάρχει  σχετική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα  της δαπάνης  σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

 

 

Ένταση ενίσχυσης

1.Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να επιτευχθεί το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης, και γενικότερα με ποιον τρόπο διαμορφώνεται το ποσοστό ενίσχυσης;

Aπάντηση: Εφόσον ο προϋπολογισμός της πράξης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) είναι μικρότερος ή ίσος των 12.500€ η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται στο 80%.Εφόσον ο προϋπολογισμός της πράξης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) είναι μεγαλύτερος των 12.500€ η ένταση της ενίσχυσης διαμορφώνεται ως εξής: α.80% για προϋπολογισμό έως 12.500€ και β.0% για τον επιπλέον προϋπολογισμό .

 

Δικαιολογητικά

 1.Καταθέτουμε ηλεκτρονικά μέσω www.ependyseis.gr  μόνο το παράρτημα Ι.1 έντυπο υποβολής πράξης 1(σελ55 της πρόσκλησης) και επισυναπτόμενο αρχείο το παράρτημα Ι.2 έντυπο υποβολής πράξης 2 (σελ64 της πρόσκλησης).

Απάντηση: Η διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης αναφέρεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 8.

2.Tο παράρτημα V καθώς και παράρτημα Α και παράρτημα Β δηλαδή από σελ 87-92 της πρόσκλησης ποτέ συμπληρώνονται και αποστέλλονται;

Απάντηση: Όλα τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΧ υποβάλλονται συνημμένα στο ΠΣΚΕ με την αίτηση χρηματοδότησης. 

3 .Ποιά είναι τα δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης για ατομικές;

Απάντηση: Η ατομική επιχείρηση θα καταθέσει βεβαίωση έναρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από τις οποίες θα προκύπτει ότι η επιχείρηση υφίσταται.

4.Τα λογισμικά εντάσσονται στα άυλα στοιχεία ενεργητικού; Είναι δυνατή όπως αναφέρετε και στον εξοπλισμό η υποβολή εκτυπώσεων από ηλεκτρονικά καταστήματα;

Απάντηση: Τα λογισμικά εντάσσονται στα άυλα στοιχεία ενεργητικού. Προσφορές – προτιμολόγια, τουλάχιστον δύο (2) τον αριθμό, από ανεξάρτητους προμηθευτές – παρόχους, για κάθε επιμέρους επένδυση σε άυλα στοιχεία ενεργητικού μπορούν να προέρχονται και από e-shop.

5.Στις ατομικές επιχειρήσεις δεν υπάρχει κάποιο αρμόδιο όργανο δικαιούχου για την υποβολή πρακτικού για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα. .Θέλετε κάποια ΥΔ του ιδιοκτήτη ή να μην προσκομιστεί κάτι;

Απάντηση: Για τις ατομικές επιχειρήσεις δεν απαιτείται η υποβολή πρακτικού αρμόδιου οργάνου δικαιούχου.

 1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο δικαιολογητικό με Α/Α 8 αναφέρεται ότι πρέπει να προσκομισθεί "Έρευνα αγοράς με προσφορές – προτιμολόγια (είναι δυνατή η υποβολή εκτυπώσεων από ηλεκτρονικά καταστήματα), τουλάχιστον δύο (2) τον αριθμό, από ανεξάρτητους προμηθευτές, για απόκτηση κάθε στοιχείου καινούργιου εξοπλισμού. "; Όταν λέτε έρευνα αγοράς τι εννοείτε; Πρέπει να προσκομισθεί κάποιου είδους μελέτη αγοράς ή απλά αναλυτικές προσφορές από προμηθευτές;

Απάντηση: Θα πρέπει να προσκομίσετε προσφορές – προτιμολόγια τουλάχιστον δύο (2) τον αριθμό, από ανεξάρτητους προμηθευτές, για απόκτηση κάθε στοιχείου καινούργιου εξοπλισμού και να συνοδεύονται από αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές.

7.Στο παράρτημα IX, στο α/α 10 αναφέρεται ότι πρέπει να προσκομιστούν τα έντυπα Ε7 για τις τρείς τελευταίες χρήσεις. Ως τρείς τελευταίες χρήσεις, προφανώς εννοούνται τα φορολογικά έτη 2014, 2015 και 2016 και ως έντυπο Ε7 προφανώς η «Οριστική δήλωση ΦΜΥ». Τι θα πρέπει να υποβληθεί για την κάλυψη του συγκεκριμένου δικαιολογητικού συμμετοχής;

Απάντηση: Τρείς τελευταίες χρήσεις εννοούνται τα έτη 2015,2016 και 2017. Για τις εταιρείες που δεν έχουν υποβάλει τα στοιχεία του 2017 δεν απαιτείται η προσκόμιση αυτών. Αντί του Ε7 μπορείτε να υποβάλλετε την βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων – αμοιβών –μερισμάτων που έχει αναρτηθεί στη Δ.ΗΛΕ.Δ του Υπουργείου Οικονομικών .

8.Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ το δικαιολογητικό με Α/Α 18 , ποιες επιχειρήσεις αφορά; Ποιον ΚΑΔ διαθέτουν οι επιχειρήσεις που τους αφορά η προσκόμιση του εν λόγω δικαιολογητικού;

Απάντηση: Tο δικαιολογητικό με Α/Α 18 του Παραρτήματος ΙΧ της Πρόσκλησης αφορά την επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση καθώς και αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία οικονομική μονάδα. Το δικαιολογητικό αυτό σχετίζεται με την υπαγωγή της εταιρείας ή αυτών με την οποία η  αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία οικονομική μονάδα σε χρηματοδότηση βάσει των Κανονισμών ήσσονος σημασίας της Ε.Ε. 1407/2013, 1408/2013 για τον πρωτογενή τομέα και 717/2014 για την αλιεία και υδατοκαλλιέργεια και δεν συσχετίζεται με συγκεκριμένο ΚΑΔ.

 1. 9. Πως τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης του λογισμικού και το κόστος απόκτησής του;

Απάντηση: Θα πρέπει να τεκμηριώνεται η συνάφεια του λογισμικού με το αντικείμενο της επιχείρησης. Για παράδειγμα, λογισμικό ηλεκτρονικών κρατήσεων για επιχείρηση τουριστικών καταλυμάτων. Οι δύο προσφορές από  ανεξάρτητους προμηθευτές / παρόχους απαιτούνται για την αντικειμενική τεκμηρίωση του κόστους και θα πρέπει να περιέχουν, πέραν της τιμής, αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών.

 1. Μπορεί η επιχείρηση να συνάψει συμφωνία με πάροχο εξωτερικού εντός ΕΕ;

Απάντηση: Η επιχείρηση μπορεί να συνάψει συμφωνία με προμηθευτή  εξωτερικού εντός ΕΕ. Σε περίπτωση συμφωνίας με προμηθευτή εξωτερικού και τιμολογίων ξενόγλωσσων (εκτός αγγλικής) εφόσον  υπάρχει δυσκολία για την επιλεξιμότητα τους  μπορεί να ζητηθεί η μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα από επίσημο φορέα.

 1. Μπορεί η επιχείρηση να συνάψει συμφωνία με εταιρεία - πάροχο που θα παρέχει ολοκληρωμένο πακέτο παροχών (μηχανολογικός εξοπλισμός, λογισμικό κρατήσεων και διαφήμιση) βάσει των προδιαγραφών του προγράμματος;

Απάντηση: Μπορεί να υπάρχει συμφωνία με προμηθευτή  που να παρέχει ολοκληρωμένο πακέτο παροχών (μηχανολογικός εξοπλισμός, λογισμικό κρατήσεων και διαφήμιση). Απαιτείται όμως προσφορά και τιμολόγηση με ανάλυση των ειδών και αντιστοίχιση τους με τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών .

 1. Στην υπεύθυνη δήλωση de minimis αναφέρετε ως έτος έναρξης το 2014. Ο κανονισμός αναφέρει ότι : «Ελέγχεται από την αρμόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που η επιχείρηση λαμβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους, όσο και των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας .» Bάση κανονισμού το έτος έναρξης ελέγχου είναι το 2016 και όχι το 2014. Ποιό έτος θα λάβουμε υπ΄όψιν μας;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  θα πρέπει να δηλώσετε το Πρόγραμμα /Μέτρο/Δράση από το οποίο  η επιχείρησή σας έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης (από 1/1/2014 και μετά) και φορέας χορήγησης ενίσχυσης . Ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης / υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης.  H Υπηρεσία θα ελέγξει το ύψος των ενισχύσεων που έχετε λάβει ως αιτούσα επιχείρηση καθώς και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με σας ως ενιαία οικονομική μονάδα για τα έτη 2016-2018.

 1. Στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή πρόταση στη Δράση, αναγράφονται τα:
 • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης.
 • Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης.

Από το ΓΕΜΗ μπορούμε να πάρουμε Πιστοποιητικό για τα παρακάτω:

α) Η εταιρεία δεν έχει λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο καταστατικό της.

β) Δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση των εταίρων της για τη λύση της εταιρείας και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση

γ) Δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ οποιαδήποτε πράξη ή στοιχείο απ’ όπου να προκύπτει λύση της εταιρείας και θέση αυτής σε εκκαθάριση για άλλο λόγο προβλεπόμενο στο καταστατικό πέραν της απόφασης των εταίρων.

δ) Δεν έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ έξοδος εταίρου που να καθιστά την εταιρεία μονοπρόσωπη για διάστημα τεσσάρων μηνών από την έξοδο αυτή (σύμφωνα με τα άρθρα 261 και 267 του ν. 4072/2012 και 27 του ν. 4403/2016)

ε) Δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας για να καταχωρισθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο αίτηση, αγωγή ή δικαστική απόφαση για λύση της εταιρείας και διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συν-εκκαθαριστή, ούτε απόφαση που να τη θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση.

ΚΑΙ

Περί μη απόφασης που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης ούτε αίτηση προς το αρμόδιο Δικαστήριο για να κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης.

Θα πρέπει να κατατεθούν τα πιστοποιητικά από το Πρωτοδικείο ή από το ΓΕΜΗ;

Απάντηση :    Σύμφωνα με την πρόσκληση απαιτείται η προσκόμιση των πιστοποιητικών που αναφέρετε είτε από το Πρωτοδικείο είτε από το ΓΕΜΗ. Επισημαίνεται ότι στην Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Χ, υπόδειγμα Α) βεβαιώνετε ότι «Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ούτε εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης».

 1. Για την έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας μέσω taxisnet, τι από τα παρακάτω δηλώνουμε ως Αιτιολογία;
 • Είσπραξη χρημάτων από φορείς της κεντρικής διοίκησης,
 • Κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου,
 • Είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημόσιου τομέα (πλην κεντρικής διοίκησης).

Ως Φορέα στον οποίο θα κατατεθεί η Φορολογική Ενημερότητα, σημειώνουμε την ΕΥΔ Ηπείρου ή τη ΔΙΑΠ Ηπείρου ή κάτι άλλο;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Δικαιολογητικά συμμετοχής της Πρόσκλησης θα πρέπει να υποβληθεί στο ΠΣΚΕ  :

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. 

Η φορολογική ενημερότητα που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναγράφει  για κάθε νόμιμη χρήση - εκτός  είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης  ακινήτων.  Δεν απαιτείται να προσδιοριστεί  ο φορέας που θα κατατεθεί η Φορολογική Ενημερότητα.

 1. Η ατομική επιχείρηση πρέπει να συμπληρώσει και τα δύο υποδείγματα των Υπεύθυνων Δηλώσεων του Παραρτήματος της Πρόσκλησης;

Απάντηση: Τα υποδείγματα Α και Β των Υπευθύνων Δηλώσεων του Παραρτήματος Χ της Πρόσκλησης πρέπει να συμπληρωθούν από όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μορφής  που θα υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στην Πρόσκληση.

 1. Η επιδότηση εργαζόμενου από τον ΟΑΕΔ πρέπει να μπει στο πίνακα επιχορηγήσεων de minimis;

Απάντηση: Θα πρέπει να ελέγξετε αν η απόφαση ένταξης σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που αφορούσε επιδότηση εργαζομένου  ήταν σύμφωνα με τον ΚΑΝ 1407/2013.

Σημειώνεται ότι το ύψος των ενισχύσεων που έχει συμπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί από την αιτούσα επιχείρηση καθώς  και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία οικονομική μονάδα (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες  με την αιτούσα επιχειρήσεις) έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον  οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης βάσει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος .

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης.

 1. Κέντρο εκδηλώσεων απαιτείται να προσκομίσει ΑΠΔ αποδεικτικό κατάθεσης και ανάλυση αυτών ; Απαιτούνται  ΑΠΔ για τα έτη 2015, 2016 και 2017;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ απαιτείται ΑΠΔ (αποδεικτικό κατάθεσης και ανάλυση)  για τις τρείς τελευταίες χρήσεις (2015,2016,2017).

 1. Είναι αποδεχτή μια Φορολογική Ενημερότητα Γενικού Σκοπού, εκτός είσπραξης στην οποία εμφανίζονται οφειλές στην εφορία;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ Δικαιολογητικά συμμετοχής της Πρόσκλησης θα πρέπει να υποβληθεί στο ΠΣΚΕ  :

Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. 

Η φορολογική ενημερότητα που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναγράφει  για κάθε νόμιμη χρήση - εκτός  είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης  ακινήτων.

Για την καταβολή της ενίσχυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ “Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης” απαιτείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας ή Βεβαίωση παρακράτησης (απόδοσης) φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

 1. Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Παραρτήματος Χ απαιτείται να έχουν θεωρηθεί από αρμόδια αρχή για γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή;

Απάντηση: Σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005  «Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου , όταν προσέρχεται αυτοπροσώπως για υποθέσεις του στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα ή τα Κ.Ε.Π. προσκομίζοντας το δελτίο ταυτότητας ή τα αντίστοιχα πρωτότυπα έγγραφα».

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που απαιτούνται στην Πρόσκληση ως δικαιολογητικά συμμετοχής θα έχουν θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής ή θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες . 

 1. Τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5, Ε7, ισολογισμοί) και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική / μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση και το σύνολο των εργαζομένων , για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις» ποιά έτη πρέπει να αφορούν;

Απάντηση: Τα φορολογικά στοιχεία (Ε1, Ε3, Ε5,  βεβαίωση αποδοχών σε αντικατάσταση του Ε7 , ισολογισμοί), τα στοιχεία για το σύνολο των εργαζομένων για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που θα υποβάλλει το επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση για χρηματοδότηση στην παρούσα προκήρυξη θα αφορούν τα έτη 2015 και 2016.

Αναφορικά με την εταιρική / μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση των συνεργαζομένων / συνδεδεμένων επιχειρήσεων απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών όπως ισχύουν σήμερα.   

 1. Οι Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και ΑΠΔ (αποδεικτικό κατάθεσης και ανάλυση) / Ε7 που θα υποβληθούν σε φυσικό φάκελο στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού θα αφορούν τις τρείς τελευταίες χρήσεις 2014,2015,2016;

Απάντηση : Η υφιστάμενη επιχείρηση θα υποβάλλει σε φυσικό φάκελο στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου : Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού), Ε4 και ΑΠΔ (αποδεικτικό κατάθεσης και ανάλυση) βεβαιώσεις αποδοχών των τρείς (3) τελευταίων χρήσεων,  δηλαδή για το 2015,2016,2017. Για εταιρεία που δεν έχει υποβάλει τα στοιχεία του 2017 δεν απαιτείται η προσκόμιση αυτών.

 1. Η Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ συμπληρώνεται με τα οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2016 (01-01-2016 έως 31-12-2016) ή της χρήσης 2017 (01-01-2017 έως 31-12-2017);

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα V: Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης της Πρόσκλησης :

           Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να υπολογίζονται σε ετήσια βάση.

Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση);

 • Όχι
 • Ναι [σ’ αυτή την περίπτωση, να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση (Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 800/2008.)]

Για τις εταιρείες που δεν έχουν υποβάλει τα στοιχεία του 2017 δεν απαιτείται η χρήση αυτών των στοιχείων.

 1. Απαιτείται πρακτικό αρμοδίου οργάνου για υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα από μια Ο.Ε. ;

Απάντηση: Για τις ομόρρυθμες  εταιρείες  δεν απαιτείται η υποβολή πρακτικού αρμόδιου οργάνου δικαιούχου για την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα.

24.Που θα υποβληθεί το Ι1;

Απάντηση: Το έντυπο Ι1 αποτελεί την αίτηση χρηματοδότησης του δικαιούχου παράγεται από το ΠΣΚΕ. Θα συμπληρωθεί  στο ΠΣΚΕ και στη συνέχεια θα υποβληθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που ορίζονται στη πρόσκληση στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου  .

 1. Απαιτούνται δικαιολογητικά απόδειξης κάλυψης της ιδίας συμμετοχής στο Πρόγραμμα;

Απάντηση: Δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών ιδίας συμμετοχής για την αξιολόγηση της πρότασης. Η ιδία συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση) αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

 1. Ατομική επιχείρηση είναι υπόχρεη να προσκομίσει το δικαιολογητικό με Α/Α 15: Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης;

Απάντηση: Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ απαιτείται :

Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης. Τo ανωτέρω  δικαιολογητικό απαιτείται  και για ατομική επιχείρηση.

 1. Γίνεται δεκτή από το Πρόγραμμα Ασφαλιστική Ενημερότητα με ρύθμιση χρεών;

Απάντηση: Μπορεί να γίνει αποδεκτή Ασφαλιστική Ενημερότητα με ρύθμιση των χρεών αλλά δεν θα πρέπει στην εν λόγω επιχείρηση να έχουν :

Eπιβληθεί πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:

- Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 έλεγχοι)

- Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι)   .

 1. Σε περίπτωση ελλείψεως δικαιολογητικού στο ΠΣΚΕ ή στο φυσικό φάκελο η επιχείρηση ενημερώνεται από την Υπηρεσία και υποβάλλει το δικαιολογητικό στο ΠΣΚΕ και στη συνέχεια σε φυσική μορφή στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού;

Απάντηση: Δεν δίνεται η δυνατότητα στο δικαιούχο υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων μετά την οριστικοποίηση της πρότασης στο ΠΣΚΕ και την υποβολή του φυσικού φακέλου στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου .

29.Πως υποβάλλεται το έντυπο Ι1;

Απάντηση: Μετά την οριστικοποίηση της πρότασης εκτυπώνεται το Ι1 υπογράφεται και σφραγίζεται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στο Κεφάλαιο 9 της Πρόσκλησης,  στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.

 1. Στα Πιστοποιητικά που εκδίδει το Πρωτοδικείο για την αναγκαστική διαχείριση, δεν αναφέρεται ρητά «η αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση». Αναφέρεται «ότι η επιχείρηση δεν τελεί σε αναγκαστική διαχείριση, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη ανάλογη διαδικασία».

Αρκεί αυτή η αναφορά, σε συνδυασμό με την υπεύθυνη δήλωση περί μη αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση;

Απάντηση: Η προσκόμιση των πιστοποιητικών του Πρωτοδικείου που αναφέρετε και η υπεύθυνη δήλωση καλύπτει την απαίτηση της πρόσκλησης.

 1. Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να κατατεθεί πρακτικό αρμόδιου οργάνου για την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Για την ατομική επιχείρηση , τις  ομόρρυθμες  , ετερόρρυθμες εταιρείες  δεν απαιτείται η υποβολή πρακτικού αρμόδιου οργάνου δικαιούχου για την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα.

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

 1. Αξιολογείτε το επιχειρηματικό-επενδυτικό σχέδιο και με ποιά κριτήρια;

Απάντηση: Στο Παράρτημα VII Κριτήρια αξιολόγησης της Πρόσκλησης αναλύονται τα τρία στάδια αξιολόγησης της πρότασης και τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη σε κάθε στάδιο. Συγκεκριμένα εξετάζεται εάν «η πρόταση περιλαμβάνει την υλοποίηση της Ε(5) και τουλάχιστον μίας εκ των δραστηριοτήτων Ε(1) και Ε(2), όπως περιγράφονται στην πρόσκληση» και «Ο προϋπολογισμός είναι σύμφωνος με τους περιορισμούς που περιγράφονται στην παράγραφο 7.3 της πρόσκλησης».

Δείκτες

 1. Η συμπλήρωση των δεικτών εκροών είναι υποχρεωτική;

Απάντηση: Η συμπλήρωση των δεικτών εκροών της πρόσκλησης θα γίνει από την επιχείρηση που θα υποβάλλει την πρόταση. Οι δείκτες CO01 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη» και CO02 «Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις» θα λάβουν την τιμή 1.

 1. Για τον δείκτη T1606 - Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ τι συμπληρώνεται από την επιχείρηση;

Απάντηση: Ο δείκτης αποτελέσματος T1606  « Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ» δεν συμπληρώνεται από την επιχείρηση που θα υποβάλλει την πρόταση.

 

Υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου

 1. Ποιός είναι ο απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ;

Απάντηση: Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 

Παραδοτέα

1.H ψηφιακή προβολή σε διαδικτυακούς τόπους, google adwards , seo ποιά θα είναι τα παραδοτέα;

Απάντηση: Η ψηφιακή προβολή σε διαδικτυακούς τόπους,  Google adwords , seo αποδεικνύονται  με εξοφλημένα τιμολόγια στα οποία θα αναγράφεται αναλυτικά  η υπηρεσία που θα παρασχεθεί ή που έχει ήδη παρασχεθεί.

 

Έλεγχος επένδυσης

1.Εκτός από το τιμολόγιο των παροχών και την τραπεζική του εξόφληση τι άλλο χρειάζεται η επιχείρηση κατά τον επιτόπιο έλεγχο;

Απάντηση: Ο έλεγχος της επένδυσης θα είναι διοικητικός. Θα ελεγχθούν τα εξοφλημένα τιμολόγια - δελτία αποστολής  της επένδυσης και η συμφωνία τους με την πρόταση. Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στο Κεφάλαιο 11 της πρόσκλησης.

 1. Πότε γίνεται ο έλεγχος της επενδυτικής πρότασης;

Απάντηση: Με το πέρας της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων θα ξεκινήσει ο έλεγχος τους από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου. Σύμφωνα με την πρόσκληση αφού ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης  ο δικαιούχος υποβάλλει στο ΠΣΚΕ αίτημα τελικής επαλήθευσης και καταθέτει σε φυσική μορφή τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της πρόσκλησης. Στη συνέχεια το αίτημα θα ελεγχθεί από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. 

 

Καταβολή επιχορήγησης

1.Πότε γίνεται η καταβολή της επιχορήγησης στην επιχείρηση;

Απάντηση: Η αποπληρωμή καταβάλλεται μετά τη λήξη και οριστική παραλαβή του έργου όπως περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 11.3 της πρόσκλησης.

 

Υποχρεώσεις Δικαιούχων

1.Ξενοδοχείο υποβάλλει πρόταση στο πρόγραμμα και εγκριθεί υπάρχει κάποια δέσμευση που να αναγκάζει τον ιδιοκτήτη να κρατήσει το ξενοδοχείο για κάποιο χρονικό διάστημα;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 14 Υποχρεώσεις Δικαιούχων της Πρόσκλησης  προκύπτει ότι « Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί εντός της Περιφέρειας Ηπείρου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.»

 1. Διακοπή λειτουργίας επιχείρησης ενταγμένης στο Πρόγραμμα πριν τη λήξη των τριών χρόνων που δεσμεύεται από το Πρόγραμμα ποιές είναι οι κυρώσεις που θα της επιβληθούν; Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση αν η επιχείρηση έχει εκμισθωθεί;     

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 14 Υποχρεώσεις Δικαιούχων  της Πρόσκλησης θα πρέπει:

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να  μην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί εντός της Περιφέρειας Ηπείρου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.

Για να προβεί ο δικαιούχος της ενίσχυσης σε εκμίσθωση μέρος ή του συνόλου της ενισχυθείσας επένδυσης απαιτείται ενημέρωση της ΔΙΑΠ .

Σε περίπτωση μη τήρησης των αναφερομένων θα επιβληθούν κυρώσεις στον δικαιούχο της ενίσχυσης και όχι στον μισθωτή .

3.Ατομική επιχείρηση πρόκειται να μεταβιβασθεί είτε από την υποβολή της πρότασης μέχρι την έγκρισή της είτε από την έγκρισή της μέχρι την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου. Μπορεί να γίνει αίτημα τροποποίησης του επενδυτικού σχεδίου ή κινδυνεύει με απένταξη ο δικαιούχος;

Απάντηση: Δεν δίνεται η δυνατότητα μεταβίβασης επιχείρησης που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα σε άλλο άτομο σε οποιοδήποτε στάδιο του έργου. Οι τροποποιήσεις που επιτρέπονται από το Πρόγραμμα περιγράφονται  αναλυτικά στο κεφάλαιο 12. Τροποποιήσεις εγκριτικών αποφάσεων .

Επισημαίνουμε ότι:

 • Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί εντός της Περιφέρειας Ηπείρου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.
 • Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της επένδυσης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της ΔΙΑΠ Ηπείρου για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης). Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.
 • Nα μην εκμισθώνουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της ΔΙΑΠ).

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.