Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 79/2019 "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ"
13.02.2020

Γενικές

 1. Στο πεδίο 6.1 του ΠΣΚΕ ζητείται επενδυτικό σχέδιο. Εφόσον δεν πρόκειται για επενδυτικό σχέδιο αλλά για πρόσληψη ατόμου, τι πρέπει να γράψω;

Απάντηση: Το επενδυτικό σας σχέδιο είναι η απασχόληση ανέργων  από την επιχείρησή σας.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης :

Στο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σε κάθε επιχείρηση και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (πτυχίο, ειδικότητα) των ωφελουμένων και θα προκύπτει ότι το επενδυτικό σχέδιο βασίζεται και αφορά μόνο στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκμηρίωση για την ανάγκη πρόσληψης του ατόμου και τα αναμενόμενα οφέλη της επιχείρησης .

ΚΑΔ

 1. Σε επιχείρηση που διαθέτει αρκετούς ΚΑΔ οι οποίοι ανήκουν σε διαφορετικές δραστηριότητες, το προσωπικό που λαμβάνεται υπόψη πρέπει να είναι δηλωμένο σε συγκεκριμένο ΚΑΔ ή συνολικά στην επιχείρηση; Λαμβάνοντας υπ’ όψη και το γεγονός ότι ανάλογα με το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα αντίστοιχα να προσλάβει και διαφορετικό αριθμό εργαζομένων.

Απάντηση: Στο Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης ορίζεται :

Ανάλογα με τις υφιστάμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης της επιχείρησης ισχύουν τα κάτωθι:

Επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν (1) ωφελούμενο.

Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 3 έως 9 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δύο (2) ωφελούμενους.

Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 9 έως 19 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως τρεις (3) ωφελούμενους.

Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 19 έως 30 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως πέντε (5) ωφελούμενους.

Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 30 θέσεων πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως έξι (6) ωφελούμενους.

Ο αριθμός του προσωπικού της επιχείρησης υπολογίζεται σε ετήσιες μονάδες εργασίας. Συγκεκριμένα για τον υπολογισμό των υφιστάμενων θέσεων πλήρους απασχόλησης θα λαμβάνονται υπόψη οι τελευταίοι δώδεκα (12) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης (μη συμπεριλαμβανομένου του μήνα υποβολής).

 1. Η αιτούσα επιχείρηση θα πρέπει να έχει μόνο επιλέξιμους ΚΑΔ; Θα πρέπει να καταργηθούν οι μη επιλέξιμοι έως την ένταξη;

Απάντηση: Η αιτούσα επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Δεν απαιτείται η διαγραφή των μη επιλέξιμων ΚΑΔ. 

Επισημαίνουμε τα εξής:

Στο Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης βασική προϋπόθεση συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι:

Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VII της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου και στους επιλέξιμους ΚΑΔ. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι θεωρούνται οι ΚΑΔ 4ψηφιοι NACE (πχ 10.11) συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περαιτέρω αναλύσεις (π.χ. 10.11.11, 10.11.20.01). Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την 1.7.2019. Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ 25.99.26, 25.99.29, 25.99.99, 32.12.11.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1 και 2 ):

α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (1)

β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων·

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
 2. ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα·

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του Κανονισμού και εφόσον υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση, κατά την αξιολόγηση, στην οποία θα αναφέρει ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.

Προσωπικό

 1. Σε ότι αφορά το προϋπάρχον/υφιστάμενο προσωπικό και τη διατήρηση του κατά το ημερολογιακό τρίμηνο πριν την υποβολή και κατά τη διάρκεια Υλοποίησης της Πράξης: Οι μαθητείες αποτελούν ξεχωριστό καθεστώς στο σύστημα της Εργάνης. Προσμετρούνται κανονικά στο καθεστώς απασχόλησης; Σε περίπτωση που λήγουν κατά τη διάρκεια της Πράξης, τι υποχρεώσεις έχει ο δικαιούχος ως προς την αντικατάσταση;

Απάντηση: Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων.

Ωφελούμενοι

 1. Αν μια εταιρεία μετά την υποβολή της αίτησης προσλάβει εργαζόμενο, ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις του προγράμματος, θα πρέπει να τον προσλάβει με το μηνιαίο κόστος που αναφέρεται στον οδηγό ή μπορεί και με μικρότερο. Επιπλέον αν τον προσλάβει με μικρότερο κόστος, μπορεί μετά την έγκριση να το αναπροσαρμόσει στο μέγιστο επιλέξιμο του προγράμματος;

Απάντηση: Το προσωπικό που θα πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους της πρόσκλησης και  θα επιχορηγηθεί από το Πρόγραμμα θα πρέπει από την ημερομηνία της πρόσληψής του και για κάθε μήνα απασχόλησης να αμείβεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην πρόσκληση.

Επισημαίνεται ότι στο Κεφάλαιο 6.3.1 της πρόσκλησης ορίζεται  :

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η σύναψη σύμβασης της επιχείρησης με τον ωφελούμενο με μικτό μισθό που δεν είναι κατώτερος από αυτό που λήφθηκε υπόψη στον ανωτέρω υπολογισμό και εφόσον προκύψουν επιπλέον εργοδοτικές ή άλλες εισφορές για κάθε ειδικότητα θα επιβαρυνθούν οι επιχειρήσεις.

2.Που μπορεί κάποιος να καταθέσει την αίτηση για εργασία;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση , αλλά προτείνονται από τις επιχειρήσεις.

 1. Eάν οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να υποδείξουν οι ίδιες ποιόν ωφελούμενο θέλουν να προσλάβουν (εφόσον έχουν κάποιον ήδη υπόψη τους);

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης :

Στο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σε κάθε επιχείρηση και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (πτυχίο, ειδικότητα) των ωφελουμένων και θα προκύπτει ότι το επενδυτικό σχέδιο βασίζεται και αφορά μόνο στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Ο υποψήφιος θα πρέπει να καλύπτει κατ ελάχιστον τα τυπικά προσόντα που περιγράφονται στο επενδυτικό σχέδιο.

Η διαδικασία πρόσληψης θα καθορισθεί από την επιχείρηση.

 1. Aν η αίτηση μου γίνει δεκτή, μπορώ να ξεκινήσω την εργασία κάποιο χρονικό διάστημα μετά (πχ 3 μήνες μετά);

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6.3.2 της πρόσκλησης :

Εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της Πράξης ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να έχει δημιουργήσει το σύνολο των θέσεων, διαφορετικά η σχετική Πράξη ανακαλείται.

 1. Tο ωφελούμενο προσωπικό πρέπει να απασχοληθεί στον επιλέξιμο ΚΑΔ του δικαιούχου αποκλειστικά, ή μπορεί να εργασθεί σε θέση βοηθητική ή συμπληρωματική ως προς τη δραστηριότητα της επιχείρησης;

Για παράδειγμα εταιρεία με επιλέξιμη και μόνη δραστηριότητα, την ********, μπορεί να ωφεληθεί την πρόσληψη προσωπικού για τη θέση ****** και τη θέση ******;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης :

Στο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σε κάθε επιχείρηση και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (πτυχίο, ειδικότητα) των ωφελουμένων και θα προκύπτει ότι το επενδυτικό σχέδιο βασίζεται και αφορά μόνο στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την πρόσκληση η επιχείρηση θα επιδοτηθεί για θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης και θα πρέπει να τεκμηριωθεί η ανάγκη της συγκεκριμένης ειδικότητας από την επιχείρηση.

Επισημαίνεται ότι η  επιλεξιμότητα του επενδυτικού σχεδίου και των δαπανών θα ελεγχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση κατά το στάδιο Αξιολόγησης της πρότασης.

 1. Που καταθέτουμε την αίτηση και τι απαιτείται για την εισαγωγή μας στο πρόγραμμα; Φορέα απασχόλησης πρέπει να βρούμε εμείς και σε περίπτωση που αδυνατούμε τι προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης :

Ως Δικαιούχος χαρακτηρίζεται το νομικό πρόσωπο (Επιχείρηση) που υποβάλλει την πρόταση, εκπληρώνοντας τον ορισμό και προϋποθέσεις της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (ΜΜΕ). Δηλαδή την αίτηση της υποβάλει η επιχείρηση.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά προτείνονται από τις επιχειρήσεις.

 1. Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε εάν οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να απασχολήσουν με συνθήκες ημιαπασχόλησης (4ωρη απασχόληση) τον επιχορηγούμενο ωφελούμενο.

 Η υποχρέωση της διευκόλυνσης της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ είναι υποχρεωτική μόνο εάν στην επιχείρηση απασχοληθεί κάποιο άτομο ΑΜΕΑ; 

Στην περίπτωση που μια επιχείρηση υποβάλλει την επενδυτική της πρόταση στο εν λόγω πρόγραμμα και δεν διαθέτει υποδομές διευκόλυνσης πρόσβασης ΑΜΕΑ, είναι επιλέξιμη ή απορρίπτεται;

Απάντηση: Σύμφωνα με την παράγραφο 6.1 της πρόσκλησης: Οι επιλέξιμες δαπάνες δίνονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν το μισθολογικό κόστος του ωφελούμενου για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα Αδείας .

Ισχύει ο όρος του Κεφαλαίου 4 της πρόσκλησης : Να εξασφαλίσουν την προσβασιμότητα στους χώρους εργασίας ατόμων με αναπηρία σε περίπτωση που θα απασχολήσουνε άτομα με αναπηρία.

 1. Oι προϋποθέσεις πρόσληψης ωφελούμενου (π.χ. περί 3μηνης ανεργίας) πρέπει να ισχύουν κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου (την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης) ή μετά την έγκριση του;

Απάντηση: Το διάστημα των τριών μηνών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της επιχείρησης με τον άνεργο και όχι από την ημερομηνία υποβολής πρότασης χρηματοδότησης.

Δικαιολογητικά

1.Που μπορώ να βρω το Ι1;

Απάντηση: Το Παράρτημα Ι1 (ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ 1) είναι προσβάσιμο και ανακτήσιμο στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και θα πρέπει να συμπληρωθεί  αντίστοιχα σύμφωνα με τα στοιχεία της επιχείρησή σας.

 1. Στον οδηγό προγράμματος "απασχόληση ανέργων" αναφέρεται ότι πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά και να αποσταλούν όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ. Στο συγκεκριμένο παράρτημα υπάρχει και η Υπεύθυνη Δήλωση Ωφελούμενου. Αυτό σημαίνει ότι πριν την υποβολή (ηλεκτρονική και φυσική μορφή) του τεχνικού δελτίου της πράξης θα πρέπει να έχει βρεθεί ο ωφελούμενος ή μπορεί να δημιουργηθεί η θέση (να καθορισθεί ο ωφελούμενος) εντός (2) μηνών μετά την έγκριση της πράξης;

Απάντηση: Η Υπεύθυνη Δήλωση των νεοπροσλαμβανομένων σύμφωνα με το Παράρτημα IX: Γ΄  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ αποτελεί απαραίτητο παραστατικό για την επιλεξιμότητα του ωφελούμενου κατά την απόδειξη της υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου από την επιχείρηση.

 1. Σύμφωνα με το παράρτημαVIII: ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (no.14) ζητείται Πρακτικό αρμόδιου οργάνου δικαιούχου για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα, όπου αυτό υποβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία. Στην περίπτωση ΟΕ εταιρείας τι θα πρέπει να προσκομίσει ο Νόμιμος εκπρόσωπος; Μας καλύπτει Υπεύθυνη Δήλωση του ιδίου ότι θα αναλάβει την υποβολή στην εν λόγω δράση;

Απάντηση: Για την ατομική επιχείρηση , τις  ομόρρυθμες  , ετερόρρυθμες εταιρείες  δεν απαιτείται η υποβολή πρακτικού αρμόδιου οργάνου δικαιούχου για την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα.

Δείκτες

 1. Στο πληροφοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, στα πλαίσια του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα, και συγκεκριμένα στο πεδίο 7.4 Δείκτες CO01: «Άνεργοι συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων» , συμπληρώνουμε τον αριθμό των ωφελούμενων που θα προσλάβει η επιχείρηση μέσω του προγράμματος;

Απάντηση: Θα συμπληρώσετε τον αριθμό των ανέργων που θέλετε να απασχολήσετε στην επιχείρησή σας.

 

 

 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.