Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Τροποποίηση της Πρόσκλησης 79/2019 (Α/Α 3868)
09.12.2021
11η Τροποποίηση Πρόσκλησης 79/2019 (Α/Α 3868): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην 11η τροποποίηση  της Πρόσκλησης με τίτλο  “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα” H 11η τροποποίηση αφορά  :
  • Αντικατάσταση της παραγράφου 12.4 σε «Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω τροποποιήσεις: – Τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης του έργου και της ημερομηνίας επιλεξιμότητας δαπανών, τροποποίηση στοιχείων του φυσικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου, η οποία επηρεάζει τη φύση και τους στόχους του επενδυτικού στοιχείου και τους όρους και προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή της ειδικότητας καθώς και της θέσης εργασίας που εγκρίθηκε. Δεν αποτελεί αλλαγή ειδικότητας η πρόσληψη ωφελούμενου του ίδιου κλάδου σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5-3-2001) (π.χ Πολιτικός Μηχανικός με Μηχανολόγο Μηχανικό καθώς ανήκουν στον κάδο ΠΕ Μηχανικών)» ή σύμφωνα με επίσημα αποδεικτικά στοιχεία (επίσημος καθορισμός προσόντων με ΦΕΚ, μεταπτυχιακό, διδακτορικό κ.λ.π). Δεν αποτελεί αλλαγή θέσης εργασίας η αλλαγή του εκπαιδευτικού επιπέδου του ωφελούμενου. – Τροποποίηση του π/υ της πράξης λόγω αλλαγής τυπικών προσόντων του ωφελούμενου ή αντικατάστασης ωφελούμενου με άλλον διαφορετικού εκπαιδευτικού επιπέδου κατά την διάρκεια υλοποίησης της πράξης. Η αντικατάσταση ωφελούμενου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης γίνεται με άλλον ωφελούμενο ίδιας ειδικότητας και εκπαιδευτικού επιπέδου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 4. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, η αντικατάσταση ωφελούμενου μπορεί να γίνει με άλλον υψηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου, στην περίπτωση όμως αυτή το υπερβάλλον κόστος, εάν υπάρχει, επιβαρύνει τη δικαιούχο επιχείρηση. Επίσης θα πρέπει να ελέγχεται ότι έχει συμπληρωθεί το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου/Εξόδου του εργαζόμενου που αντικαταστάθηκε. – Αύξηση του π/υ της πράξης.»
Πρόσκληση 79/2019 (Α/Α 3868 - 11η Τροποποίηση): Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.