Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 74 - Πρόσκληση 74/2018 (3403): Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας (28/03/2019)
11.12.2018

Γενικές

1.Εταιρία με έδρα εκτός Περιφέρειας Ηπείρου είναι επιλέξιμη στο Πρόγραμμα;

Απάντηση: Mία εταιρία με έδρα εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου δεν είναι επιλέξιμη.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 της Πρόσκλησης βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι :

 • Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι θεωρούνται οι ΚΑΔ 4ψηφιοι NACE (πχ 10.11) συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περαιτέρω αναλύσεις (π.χ. 10.11.11, 10.11.20.01). Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την 1.1.2016.

2.Ποιός είναι ο  προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να επιδοτηθεί;

Απάντηση:  Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων που δύναται να επιδοτηθεί (επιχορηγούμενος  προϋπολογισμός) πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 80.000€ και με ανώτατο όριο το ποσό των 330.000,00€.

Ελάχιστο όριο  επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 80.000*60%=48.000 ελάχιστη δημόσια δαπάνη .

Μέγιστο όριο  επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 330.000*60%=198.000 μέγιστη δημόσια δαπάνη.

3.Ποίο είναι το απαιτούμενο χρονικό διάστημα διατήρησης του προσωπικού;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 14 της πρόσκλησης :

“Σε περίπτωση που δηλώνεται δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ΕΜΕ μισθωτής εργασίας) λόγω του επενδυτικού  σχεδίου απαιτείται η διατήρηση των θέσεων αυτών για τουλάχιστον ένα έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης όπως αυτή αποδεικνύεται στο τελικό αίτημα επαλήθευσης “.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 15 της πρόσκλησης :

H παρακολούθηση της τήρησης των δεσμεύσεων των δικαιούχων των   ενισχύσεων   γίνεται με διοικητική επαλήθευση και με βάση τα υποβληθέντα από το δικαιούχο δικαιολογητικά που επιτρέπουν την επαλήθευση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων .

 1. Η υπολογιζόμενη σε ΕΜΕ αύξηση της απασχόλησης (νέες θέσεις εργασίας) θα υπολογιστεί ως προς τις ΕΜΕ του έτους 2017;

Απάντηση: Η επιχείρηση θα πρέπει  να προβεί στην αύξηση της απασχόλησης  μετά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής . Το  προσωπικό θα  πρέπει να αφορά τη δραστηριότητα που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα.

 

ΚΑΔ Επένδυσης

 1. **** ΚΑΔ σύμφωνα με την πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμος αλλά στο ΠΣΚΕ δεν παρουσιάζεται σφάλμα στον έλεγχο ορθότητας;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα VIII: Επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας της πρόσκλησης επιλέξιμος είναι ο ΚΑΔ ****.

Σύμφωνα με τον διαχειριστή του συστήματος ή ο ΚΑΔ που έχετε δηλώσει δεν τον έχετε ορίσει ως ΚΑΔ επένδυσης ή δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι υποχρεωτικές καρτέλες, με τις ελάχιστες εγγραφές που απαιτεί το σύστημα, ώστε να ενεργοποιηθούν οι λοιποί έλεγχοι.

 1. Μπορεί να υποβληθεί πρόταση όταν ο ΚΑΔ της επιχείρησης που είναι επιλέξιμος σύμφωνα με την πρόσκληση είναι δευτερεύον;

Απάντηση: ο ΚΑΔ της επένδυσης δεν απαιτείται να είναι ο κύριος ΚΑΔ της επιχείρησης.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

 1. Είναι επιλέξιμη δαπάνη η ανέγερση κτιρίου που να αποτελεί επέκταση δυναμικότητας;

Απάντηση: Η ανέγερση κτιρίου ή η επέκταση κτιρίου είναι επιλέξιμη μόνο στις περιπτώσεις που εξυπηρετεί τους στόχους της πρόσκλησης .

Επομένως το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αφορά την υλοποίηση επενδύσεων που βελτιώνουν το τεχνολογικό επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, να  αποσκοπεί στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική διαδικασία, με στόχους την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αφορά επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού ΜΜΕ:

 • Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός για την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Επενδύσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών , προσαρμοσμένων στη ζήτηση των αγορών.
 • Επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Ενσωμάτωση πράσινων υποδομών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

Η επέκταση δυναμικότητας μιας επιχείρησης , δεν αφορά την πρόσκληση.

 1. Η προμήθεια **** μεταφορικού μέσου μικτής χρήσης για τουριστική μονάδα είναι επιλέξιμη στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Η επιλεξιμότητα ή μη της προμήθειας  του συγκεκριμένου τύπου οχήματος από την επιχείρηση θα ελεγχθεί κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της πρότασης .

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα της δαπάνης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης.

 1. Δαπάνη eshop είναι επιλέξιμη στην εν λόγω δράση στην κατηγορία λογισμικά;

Απάντηση: H δαπάνη eshop είναι επιλέξιμη δαπάνη  στην κατηγορία λογισμικά.

 1. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για μεταφορικό μέσο ακόμα και για σκάφος;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6 της πρόσκλησης θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθοι  περιορισμοί:

 1. i. Το μεταφορικό μέσο να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης και με προδιαγραφές ρύπων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
 2. Το μεταφορικό μέσο να είναι :

− είτε επαγγελματικής χρήσης

− είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών.

iii. Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρησης και να μην προορίζεται για μίσθωση.

 1. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.

θα πρέπει να υπάρχει σχετική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα της δαπάνης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Η επιλεξιμότητα ή μη της προμήθειας  του μεταφορικού μέσου  από την επιχείρηση θα ελεγχθεί κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της πρότασης . Επισημαίνεται ότι η προμήθεια αλιευτικού σκάφους δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

 1. Για κάθε δαπάνη που θέλουμε να ενταχθεί στο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να υποβληθούν τρεις (3) προσφορές από ανεξάρτητους προμηθευτές/ παρόχους. Στο ΠΣΚΕ ποίο ποσό πρέπει να δηλωθεί για κάθε δαπάνη ώστε να υπολογιστεί ο προϋπολογισμός της επενδυτικής πρότασης;

Απάντηση: Οι τρείς προσφορές ζητούνται για την επιβεβαίωση του εύλογου του κόστους, όπως αυτό καθορίζεται από τον επενδυτή. Το επιλέξιμο κόστος της κάθε δαπάνης εξετάζεται και διαμορφώνεται κατά το στάδιο της αξιολόγησης. Η επιλογή του εξοπλισμού αποτελεί απόφαση του επενδυτή. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Κεφάλαιο 6.2 της πρόσκλησης ορίζεται :

Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται για την επιλεξιμότητα τους, το εύλογο του κόστους, καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο κατά την πιστοποίησή τους. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή/και σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης κατά την πιστοποίηση τους, θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.

 1. Το κόστος πρόσληψης προσωπικού επιδοτείται; Η επιχείρηση βαθμολογείται αν προσλάβει προσωπικό ;

Απάντηση: Δεν επιδοτείται η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ΕΜΕ) αλλά αποτελεί κριτήριο βαθμολόγησης κατά την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Κεφάλαιο 14 της πρόσκλησης :

“Σε περίπτωση που δηλώνεται δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης (υπολογιζόμενης σε ΕΜΕ μισθωτής εργασίας) λόγω του επενδυτικού  σχεδίου απαιτείται η διατήρηση των θέσεων αυτών για τουλάχιστον ένα έτος από την ολοκλήρωση της επένδυσης όπως αυτή αποδεικνύεται στο τελικό αίτημα επαλήθευσης “.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 15 της πρόσκλησης :

H παρακολούθηση της τήρησης των δεσμεύσεων των δικαιούχων των  ενισχύσεων   γίνεται με διοικητική επαλήθευση και με βάση τα υποβληθέντα από το δικαιούχο δικαιολογητικά που επιτρέπουν την επαλήθευση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων .

 1. Κατά την υποβολή και κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου απαιτείτε η υποβολή πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) (εφόσον έχουμε κτιριακές δαπάνες);

Απάντηση: Σύμφωνα με την παράγραφο Κ.Δ.1 της πρόσκλησης:

 • Η τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης προκύπτει από το Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) ή τον Ενεργειακό έλεγχο του Ν.4342/15[ΦΕΚ143/Α/09-11-2015] του προτεινόμενου κτιρίου στην υφιστάμενη κατάσταση του, το οποίο θα κατατεθεί από τον Δυνητικό Δικαιούχο με την υποβολή της Πρότασης.
 • Η τελική επιλεξιμότητα των δαπανών από την υλοποίηση των ενταγμένων Πράξεων θα επιβεβαιωθεί με την έκδοση Π.Ε.Α. (όπου αυτό απαιτείται) μετά το πέρας των επεμβάσεων και σε κάθε περίπτωση πριν την οριστική παραλαβή του έργου.

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο Κ.Δ.4. επιλέξιμες είναι οι δαπάνες:

 • Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών με σύναψη σχετικών συμβάσεων που αφορούν την σύνταξη, υλοποίηση, παρακολούθηση και  διαχείριση του επενδυτικού σχεδίου…

Η δαπάνη έκδοσης του αρχικού ΠΕΑ είναι επιλέξιμη και αφορά την κατηγορία 4.2 «Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης» και η δαπάνη έκδοσης του ΠΕΑ μετά το πέρας των επεμβάσεων αφορά την κατηγορία 4.3 «Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων» του πίνακα 6.1

8.Αν κάποιος βάλει φωτοβολταϊκο σύστημα και αντί να χρησιμοποιήσει μπαταρίες το αποθηκεύει στο δίκτυο μέσω του Net Metering είναι επιλέξιμη δαπάνη ;

Απάντηση: Η αξιοποίηση της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ μέσω net metering είναι επιλέξιμη εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου Κ.Δ.2:

 • να εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες μελέτες για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ΑΠΕ βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας
 • να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες άδειες για την υλοποίηση και τη λειτουργία της εγκατάστασης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
 • η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη εγκατάστασης από ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγμένα να εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • η ηλεκτρική ισχύς της υπό ένταξη εγκατάστασης από ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται η υπό ένταξη εγκατάσταση από ΑΠΕ ή από Βεβαίωση ή/και λοιπά κατάλληλα στοιχεία τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα. Δηλαδή, η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν αποφέρει οικονομικό όφελος. (εγκαταστάσεις από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας, εγκαταστάσεις net metering) .

9.Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει κτιριακές παρεμβάσεις, αλλά αφορά μηχανήματα και εξοπλισμό για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την εξοικονόμηση ενέργειας, ποια είναι η ελάχιστη αποδεκτή κατηγορία ενεργειακής απόδοσης η οποία θα πρέπει να επιτευχθεί με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου;

Απάντηση: Aν η επιχείρηση στο επενδυτικό της σχέδιο συμπεριλάβει  κτιριακές εργασίες ή/και μηχανήματα/εξοπλισμό που συντελούν στην εξοικονόμηση ενέργειας του κτιρίου (πχ μονάδες κλιματισμού- αερισμού, λέβητες, καυστήρες κλπ), τότε θα πρέπει με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, να επιτευχθεί αναβάθμιση του κτιρίου σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερης ή ίσης της Β ή όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης.

10.Η πιστοποίηση για  ISO 22000:2005 και  ISO 14001:2015 είναι επιλέξιμες δαπάνες ;

Εάν είχαμε ISO που έχει λήξει, είναι επιλέξιμη η ανανέωση αυτού ;

Απάντηση: Στο Κεφάλαιο 6 της πρόσκλησης προβλέπεται επιλέξιμη δαπάνη:  Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001.Η ανανέωση ISO 50001 είναι επιλέξιμη δαπάνη.

11.Είναι επιλέξιμη η δαπάνη για την έκδοση του ΠΕΑ του αρχικού και του τελικού (όταν ολοκληρωθεί η επένδυση) ;

Απάντηση: Η δαπάνη έκδοσης του αρχικού ΠΕΑ είναι επιλέξιμη και αφορά την κατηγορία 4.2 «Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης» και η δαπάνη έκδοσης του ΠΕΑ μετά το πέρας των επεμβάσεων αφορά την κατηγορία 4.3 «Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων» του πίνακα 6.1.

12.Eγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος υπό το καθεστώς της αυτοπαραγωγής με συμψηφισμό παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας (net metering). Ως σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΑΠΕ «μικρής κλίμακας» ορίζεται το σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης και μόνο και δεν υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης; Υπάρχει κάποιος άλλος περιορισμός που να αφορά το ύψος της εγκατεστημένης ισχύος του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που είναι επιλέξιμο στην πρόσκληση;    

Απάντηση: Δεν υπάρχει άλλος περιορισμός,  ισχύουν τα αναγραφόμενα στο Κεφάλαιο 6 – Κ.Δ.1  και Κ.Δ.2 της πρόσκλησης.

 1. Ξενοδοχειακό συγκρότημα που αποτελείται από ανεξάρτητους όγκους με σημαντική υψομετρική διαφορά μεταξύ τους προτίθεται να κατασκευάσει διάδρομο (ράμπα) όπου θα καταλήγει σε ασανσέρ και θα ενώνει το κεντρικό κτίριο με έναν εκ των όγκων του συγκροτήματος. Πρόκειται για δαπάνη η οποία θα δίνει την δυνατότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες να χρησιμοποιούν τη ράμπα και το ασανσέρ και να έχουν πρόσβαση με αυτό τον τρόπο στον συγκεκριμένο όγκο καθώς και στον συγκεκριμένο περιβάλλοντα χώρο στον οποίο θα μπορούν να απολαμβάνουν την θέα που παρέχει το ξενοδοχείο.Η επικοινωνία των δύο όγκων μέχρι σήμερα, λόγω της υψομετρικής διαφοράς, επιτυγχάνεται μέσω κλίμακας, άρα είναι αδύνατη η προσβασιμότητα από αμαξίδιο ΑΜΕΑ.Οι δαπάνες εμπίπτουν στην κατηγορία διευκόλυνσης προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ αλλά ταυτόχρονα και στην κατηγορία των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπου για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη θα πρέπει να οδηγεί σε ενεργειακή αναβάθμιση κατηγορίας τουλάχιστον Β; Είναι προφανές ότι οι δαπάνες που εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία (ΑΜΕΑ) είναι αδύνατο να οδηγούν σε ενεργειακή αναβάθμιση λόγω της φύσης των εργασιών. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη;

Απάντηση: Οι εργασίες που περιγράφεται αφορούν την κατηγορία 1.3 «Κατασκευές, διαμορφώσεις , επεκτάσεις , διαρρυθμίσεις για την διευκόλυνση προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ» του πίνακα 6.1 επιλέξιμες δαπάνες της πρόσκλησης. Δεν αφορούν  δαπάνη ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου για να απαιτείται το κτίριο να είναι σύμφωνα με το ΠΕΑ κατηγορία μεγαλύτερης ή ίσης της Β σύμφωνα και με τα αναγραφόμενα στο Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης.

Η επιλεξιμότητα ή μη των εργασιών *** από την επιχείρηση θα ελεγχθεί κατά το στάδιο της Αξιολόγησης της πρότασης.

 

Δείκτες

 1. Πως συμπληρώνετε το πεδίο 7.4 στο Π.Σ.Κ.Ε, το οποίο αφορά τους δείκτες και συγκεκριμένα ο δείκτης CO34;Ο δείκτης CO08, μπορεί να λάβει την τιμή μηδέν ;

Απάντηση: Ο Δείκτης  CO34 θα λάβει την τιμή που θα προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

Ο Δείκτης CO08 θα λάβει την τιμή 0 εφόσον η επιχείρηση δεν θα έχει αύξηση της απασχόλησής της.

2.Πως υπολογίζεται ο δείκτης CO34 «Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου»;

Απάντηση: Η τιμή του δείκτη μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

Για τον υπολογισμό του Δείκτη Εκροής CO34 «Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου», χρησιμοποιούνται:

 1. I. Οι συντελεστές εκπομπής CO2 για την περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΕ) και του πετρελαίου θέρμανσης (ΣΠΘ), οι οποίοι ανέρχονται σε ΣΗΕ =0,606 tn CO2/MWh και ΣΠΘ=0,264 tn CO2/MWh αντίστοιχα.
 2. II. Οι συντελεστές μετατροπής της τελικής ενέργειας σε πρωτογενή ενέργεια για την περίπτωση της ηλεκτρικής ενέργειας και του πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίοι ανέρχονται σε 2,170 και 1,100 αντίστοιχα.

III.           Το δεδομένο του ΠΕΑ που αφορά την Συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου σε ποσοστό Πετρελαίου (ΕΠ%) και σε ποσοστό Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ%).

 

Εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας(kWh/m2)*Επιφάνεια κτιρίου (m2) = Εκτιμώμενη Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας ΕΕΠΕ (KWh/έτος)

 

ΕΕΠΕ (KWh/έτος) * ΕΠ%/1,1*0,264/1000 tnCO2/KWh + ΕΕΠΕ (KWh/έτος) * ΗΕ% /2,17*0,606/1000 tnCO2/KWh = CO34 (tn CO2)

 

Πχ. (5.600.000 kWh/έτος) x 80%/1,100 x 0,264/1.000 tn CO2/ΚWh + (5.600.000 kWh/έτος) x 20%/2,170 x 0,606/1.000 tn CO2/ΚWh = 1.388 tn CO2, για ΕΠ 80% και ΗΕ 20%

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο αφορά πέραν του ενός κτιρίου απαιτείται ο υπολογισμός του δείκτη για κάθε κτίριο ξεχωριστά και η άθροιση τους.

 

Βαθμολογία

 1. Αν μια εταιρεία έχει λάβει πιστοποίηση για σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015, τότε η συγκεκριμένη πιστοποίηση εντάσσεται στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας που θα δώσουν 10 βαθμούς κατά το στάδιο της αξιολόγησης ( Παράρτημα VII, στο στάδιο Γ) ;

Απάντηση: Η Πιστοποίηση επάρκειας  σε σχέση με θεσμοθετημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας θα σας δώσει την τιμή 10 επί του συντελεστή στάθμισης για να προκύψει η βαθμολογία του κριτηρίου.

 1. 2. Ποια είναι η ελάχιστη βαθμολογία επενδυτικού σχεδίου ;

Απάντηση: Σύμφωνα  με το Κεφάλαιο 10.3 της πρόσκλησης ελάχιστη συνολική βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου είναι 4.

 1. Πως τεκμηριώνεται και τι αφορά το βαθμολογούμενο κριτήριο 4 του σταδίου Γ;

Απάντηση: Στο Παράρτημα ΙΧ με α/α 19 προκύπτουν τα δικαιολογητικά που αφορούν την επενδυτική πολιτική (ιδιωτική συμμετοχή).

Έγγραφα τεκμηρίωσης επενδύσεων για τις δύο τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (π.χ. Μητρώο Παγίων, αποφάσεις ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας κ.λ.π.).

 

Δικαιολογητικά

 1. Σε περίπτωση που ένα επενδυτικό σχέδιο δεν εντάσσει κτιριακές δαπάνες, θα απαιτηθεί η ενεργειακή του αναβάθμιση σε κατηγορία τουλάχιστον Β' βάση του ΚΕΝΑΚ; Θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης και πριν την υποβολή και μετά;

Απάντηση: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης διαμορφώνονται ανάλογα με τη φύση του επενδυτικού σχεδίου.

Όταν δεν αιτείται η επιχείρηση κτιριακές δαπάνες δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ της πρόσκλησης για τέτοιου είδους δαπάνες. Το ίδιο ισχύει και για το ΠΕΑ ή Ενεργειακή Επιθεώρηση εφόσον δεν αιτείται δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας.

 1. Όταν υπάρχει ιδιόκτητο οικόπεδο κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης , απαιτείται μόνο τίτλος ιδιοκτησίας (συμβόλαιο), μόνο το σχετικό πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο/υποθηκοφυλακείο ή και τα δύο μαζί;

Απάντηση: Κατά την υποβολή του αιτήματος απαιτείται  τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου ή / και εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Κατά την υποβολή   του αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης από την επιχείρηση απαιτείται αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας και μεταγραφή αυτού στο Υποθηκοφυλακείο/ Κτηματολόγιο.

 1. Ξενοδοχείο στο Ζαγόρι που δεν μπορεί να πάρει ΠΕΑ Β κατηγορίας και θα πάρει εξαίρεση από την Αρχιτεκτονική, θα πρέπει κατά την υποβολή να καταθέσει ΠΕΑ ;

Απάντηση: Στο Κεφάλαιο 6 της πρόσκλησης στο ΚΔ1 αναφέρεται:

Η τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της Πράξης προκύπτει από το Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) ή τον Ενεργειακό έλεγχο του Ν.4342/15[ΦΕΚ143/Α/09-11-2015] του προτεινόμενου κτιρίου στην υφιστάμενη κατάσταση του, το οποίο θα κατατεθεί από τον Δυνητικό Δικαιούχο με την υποβολή της Πρότασης.

4.Για ξενοδοχείο στα παράλια της Ηπείρου που λειτουργεί το καλοκαίρι ο Ενεργειακός Επιθεωρητής έχει 2 Δυνατότητες:

1.Να το χαρακτηρίσει «θερινής λειτουργίας» και να βγει ένα πιστοποιητικό όπου με ελάχιστες παρεμβάσεις να πάει στη Β Κατηγορία.

2.Να το χαρακτηρίσει «ετήσιας λειτουργίας» και να χρειαστούν πολλές ενεργειακές παρεμβάσεις για να πάει Β Κατηγορία.

Το ξενοδοχείο λειτουργεί το καλοκαίρι χωρίς αυτό να προκύπτει από επίσημο χαρτί.

Είναι δεκτές και οι δύο περιπτώσεις;

Απάντηση: Θα πρέπει να τεκμηριώνεται η λειτουργία του ξενοδοχείου μόνο τη θερινή περίοδο με σχετικά παραστατικά (όπως άδεια λειτουργίας ή άλλο κατατεθειμένο έγγραφο σε δημόσια υπηρεσία κ.λ.π.).

Επίσης θα πρέπει να εξετάσετε εάν σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017) υπάρχει η δυνατότητα να χαρακτηρίσει το κτίριο/επιχείρηση ως «θερινής λειτουργίας» και να εκδοθεί αντίστοιχο πιστοποιητικό Β Κατηγορίας.

 1. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε *****. Η εν λόγω επιχείρηση επιτρέπεται να εδρεύει σε τμήμα παραλίας που εκμισθώνει από το Δήμο. Για να υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα η εν λόγω επιχείρηση, θα πρέπει να κάνει μεταβολή έδρας σε κάποιο φυσικό χώρο, ακόμα κι αν δεν αιτηθεί κτηριακές δαπάνες; Είτε να δηλώσει έναν χώρο σαν αποθήκη της επιχείρησης, για να φυλάσσεται εκεί ο εξοπλισμός που θα αιτηθεί.

Απάντηση: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΧΙ της πρόσκλησης.

Η έδρα της επιχείρησης  θα προκύπτει από τα υποβληθέντα φορολογικά στοιχεία.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 14 της πρόσκλησης οι δικαιούχοι θα πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 • Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει την λειτουργία του και να λειτουργεί εντός της Περιφέρειας Ηπείρου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.
 • Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της επένδυσης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της ΔΙΑΠ Ηπείρου για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.
 • Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην εκμισθώνει μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης (στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται ενημέρωση της ΔΙΑΠ) και της εκμετάλλευσης της λειτουργίας της.
 • Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μη μεταβάλει ουσιαστικά την ενισχυθείσα επένδυση και κατά τρόπο που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση των αρχικών στόχων της.
 • Να μην αντικαταστήσουν οποιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού, εκτός εάν η αντικατάσταση αφορά αγορά νέου παρομοίου εξοπλισμού (όμοιας ή καλύτερης τεχνολογίας), (απαιτείται ενημέρωση της ΔΙΑΠ).

6.Οι Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (Ε4) και οι ΑΠΔ προσκομίζονται για τις 3 τελευταίες χρήσεις ( 2016, 2017 και 2018);

Απάντηση: Οι Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (Ε4) και οι ΑΠΔ προσκομίζονται για τις 3 τελευταίες χρήσεις 2016,2017,2018.

 1. Είναι αποδεκτά τα Πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης π.χ. 10 Φεβρουαρίου 2019 εάν η υποβολή της αίτησης πραγματοποιηθεί την 22 Μαρτίου 2019;

Απάντηση: Αν η επιχείρηση υποβάλλει την πρότασή της 15.3.2019 θα πρέπει το πιστοποιητικό  μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση να έχει ημερομηνία μετά τις 15.2.2019.

 1. Aτομική επιχείρηση και ομόρρυθμη εταιρεία απαιτείται να υποβάλλει Πρακτικό αρμόδιου οργάνου δικαιούχου για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα;

Απάντηση: Για την ατομική επιχείρηση , τις  ομόρρυθμες  , ετερόρρυθμες εταιρείες  δεν απαιτείται η υποβολή πρακτικού αρμόδιου οργάνου δικαιούχου για την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα.

 1. Σχετικά με το δικαιολογητικό «Ιδιοκτησιακό Καθεστώς εδαφικής έκτασης μαζί με το τίτλο ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο Ακινήτου) απαιτείται και Πιστοποιητικό Ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο;

Απάντηση: Για να αποδείξετε την κυριότητα του ακινήτου μαζί με τον τίτλο ιδιοκτησίας θα πρέπει να προσκομίσετε πιστοποιητικό μεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο ή /και εγγραφής στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

 1. Σε περίπτωση όπου μια επιχείρηση θέλει να καταθέσει την πρόταση χρηματοδοτικής ενίσχυσης της, χωρίς να περιλαμβάνει στο επενδυτικό της σχέδιο επεμβάσεις επί κτηρίων, υποχρεούται να προσκομίσει μισθωτήριο συμβόλαιο διάρκειας άνω των οκτώ (8) ετών;

Απάντηση: Σε περίπτωση μίσθωσης κτιριακών υποδομών αυτή πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον οκτώ (8) έτη από την ημερομηνία έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου.

 1. H επιχείρηση είχε καταθέσει αίτημα και είχε εγκριθεί στο πρόγραμμα ***" το 2016 . Τελικά λόγω ορισμένων προβλημάτων που ανέκυψαν η εταιρεία δεν μπορεί να υλοποιήσει το ανωτέρω πρόγραμμα . Υπάρχει κάποια δέσμευση , ή μπορεί να καταθέσει κανονικά πρόταση;

Απάντηση: Σύμφωνα με την πρόσκληση «Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης». Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης.

Η τριετία αφορά τα έτη  2017-2019.

 1. Ποιά υπηρεσία εκδίδει το παρακάτω δικαιολογητικό που αναφέρεται στην ενότητα VI Ορισμός προβληματικών: «Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει»;

Απάντηση: Από την ενημέρωση που είχαμε με τους αρμόδιους Φορείς:

1)            Για ειδική εκκαθάριση το πιστοποιητικό χορηγείται από το Πρωτοδικείο σύμφωνα με το Ν. 4013/2011.

2)            Για κοινή εκκαθάριση το πιστοποιητικό χορηγείται από το ΓΕΜΗ μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

 

 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.