Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Διευκρινιστικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την Πρόσκληση 60 - Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών (14/9/2018)
11.05.2018

Γενικές

1.Τι ελέγχεται κατά το στάδιο ελέγχου πληρότητας της πρότασης;

Απάντηση: Το κριτήριο 1 του σταδίου Α αφορά τον έλεγχο της πληρότητας της πρότασης . Στο κριτήριο αυτό ελέγχεται εάν έχουν υποβληθεί τα συνοδευτικά έγγραφα του Παραρτήματος ΙΧ όπου απαιτείται ή εάν κάποιο από τα συνοδευτικά έγγραφα δεν αφορά το επενδυτικό σχέδιο αυτό πρέπει να γίνεται σαφές στην υποβαλλόμενη πρόταση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

α) Το Κριτήριο  «Ιδιοκτησιακό καθεστώς» λαμβάνει την τιμή «ΝΑΙ» εφόσον :

1)Η επιχείρηση θα προβεί σε αγορά οικοπέδου αυτό θα πρέπει να γίνεται σαφές στο επενδυτικό σχέδιο και δεν απαιτείται η υποβολή κάποιου δικαιολογητικού.

2)Η επιχείρηση διαθέτει ήδη οικόπεδο και ζητάει στο επενδυτικό σχέδιο δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου απαιτείται η υποβολή του σχετικού δικαιολογητικού του Παραρτήματος ΙΧ.

β) Το Κριτήριο «Έγκριση Δόμησης ή Απαλλαγή»  λαμβάνει την τιμή «ΝΑΙ» εφόσον:

1)Το επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου δεν απαιτείται η υποβολή κάποιου δικαιολογητικού.

2)Το επενδυτικό σχέδιο  περιλαμβάνει δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου που αφορούνε εκδοθείσα έγκριση δόμησης απαιτείται η υποβολή του σχετικού δικαιολογητικού.

3)Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου και δεν έχει εκδοθεί η έγκριση δόμησης απαιτείται η υποβολή της σχετικής αίτησης.

Επισημαίνεται ότι στο Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης ορίζεται ότι «να μην  έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης» επιπλέον στους ορισμούς της πρόσκλησης ορίζεται ως : Έναρξη εργασιών «Το  πρώτο χρονικά μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την επένδυση, είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης για την παραγγελία εξοπλισμού, είτε άλλης ανάληψης υποχρέωσης που καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη των εργασιών. Για τις εξαγορές ως έναρξη εργασιών νοείται η στιγμή απόκτησης των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με την αποκτηθείσα εγκατάσταση».

γ) Το Κριτήριο  «Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας» λαμβάνει την τιμή «ΝΑΙ» εφόσον :

1)Η επιχείρηση δεν διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας αυτό θα πρέπει να γίνεται σαφές στο επενδυτικό σχέδιο και δεν απαιτείται η υποβολή κάποιου δικαιολογητικού.

2)Η επιχείρηση διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας  απαιτείται η υποβολή του σχετικού δικαιολογητικού του Παραρτήματος ΙΧ.

Κατά αντιστοιχία με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω τα κριτήρια λαμβάνουν την τιμή «ΝΑΙ» εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο γίνεται σαφές ότι η επιχείρηση δεν διαθέτει  στοιχεία καινοτομίας και ανάπτυξης ή εάν διαθέτει, προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά του Παραρτήματος ΙΧ.

δ. Προβληματική Επιχείρηση

Στο Παράρτημα VI :Ορισμός προβληματικών επιχειρήσεων ορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν η επιχείρηση είναι προβληματική ή όχι . Στο Στάδιο Α Έλεγχος Πληρότητας  ο Αξιολογητής θα ελέγξει ότι προσκομίστηκαν δικαιολογητικά από την επιχείρηση και στο στάδιο Β αν σύμφωνα με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά η  επιχείρηση είναι ή όχι προβληματική. Στο κεφάλαιο 4 της Πρόσκλησης ορίζεται ως προϋπόθεση ότι η επιχείρηση δεν πρέπει να είναι προβληματική.  Στην Υπεύθυνη Δήλωση  η επιχείρηση δηλώνει ότι η ενιαία επιχείρηση δεν είναι προβληματική.

 

 1. ΜΜΕ η οποία ιδρύθηκε πριν 4 περίπου έτη και βρίσκεται σε αδράνεια μέχρι σήμερα, έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης;

 

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ της πρόσκλησης απαιτείται η εταιρεία να προσκομίσει:

"Πρόσφατη εκτύπωση των Στοιχείων Μητρώου (ενεργοί ΚΑΔ) της επιχείρησης (στην έδρα και στα υποκαταστήματα) από το taxisnet με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης.

Εναλλακτικά βεβαίωση έναρξης, καθώς και όλες τις τυχόν μεταβολές εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., από τις οποίες προκύπτει ότι η επιχείρηση λειτουργεί Υποκατάστημα στην Περιφέρεια για την οποία υποβάλλει, σε περίπτωση που το έργο εκτελείται όχι στην έδρα της επιχείρησης αλλά στο υποκατάστημά της".

Επισημαίνεται ότι για την θετική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις α) ελάχιστο αποδεκτό μερικό αποτέλεσμα των ομάδων κριτηρίων 1,2 και 3 καθώς και η ελάχιστη συνολική βαθμολογία επενδυτικού σχεδίου, όπως αναφέρονται στο παράρτημα VII.

 

 1. Σύμφωνα με το κεφ 7.4 Διάρθρωση προϋπολογισμού, το ανώτατο ποσοστό για τη κατηγορία δαπάνης «3.2 Δαπάνες προβολής – προώθησης και δικτύωσης» είναι 20% επί του Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσοστό αυτό εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό του Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου που μπορεί να περιλαμβάνει επιδοτούμενες και μη επιδοτούμενες δαπάνες ή μόνο στο συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα μόνο των επιδοτούμενων δαπανών του Π/Υ;

Απάντηση: Τα ποσοστά διάρθρωσης προϋπολογισμού εφαρμόζονται στον μέγιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με την πρόσκληση 60/2018 , σημείο 6.4.1 προϋπολογισμός έργων, κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με μεγαλύτερο προϋπολογισμό των 400.000 αλλά οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν θα επιχορηγηθούν ,θα αξιολογηθούν όμως ,θα παραληφθούν κατά τον έλεγχο και θα καλυφθούν αποκλειστικά από ιδιωτική συμμετοχή.

 

 1. Η εταιρία που θα υποβάλει τη πρόταση είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) άνω της 3-ετίας. Σε ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες ανήκει, προκειμένου να συγκεντρώσουμε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφ VI : ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:
 2. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με περιορισμένη ευθύνη των μετόχων / εταίρων ή
 3. Λοιπές υφιστάμενες επιχειρήσεις άλλης νομικής μορφής πλην ατομικής ανεξαρτήτου χρόνου λειτουργίας με απεριόριστη ευθύνη των μετόχων / εταίρων

Απάντηση: Σύμφωνα  με το Ν. 4072/2012,  οι εταίροι της ΙΚΕ δεν ευθύνονται για τα χρέη της , με την επιφύλαξη του άρθρου 79, που προβλέπει  εγγυητικές εισφορές, μέσω των οποίων ο εταίρος αναλαμβάνει ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας μέχρι ενός ορισμένου ποσού ,το οποίο ορίζεται στο καταστατικό.

5.Η  ***** Α.Ε. είναι επιλέξιμη για την πρόσκληση. Η *****Α.Ε.  θα συγχωνευθεί δια απορρόφησης από την εταιρεία ***** A.E. στις 31.12.2018. Επομένως  01.01.2019 δεν θα υπάρχει η ****** Α.Ε.  που θα έχει υποβάλει πρόταση αλλά θα υπάρχει η ******Α.Ε. που θα έχει απορροφήσει την *****Α.Ε. Εφόσον η *****Α.Ε. εγκριθεί από το Πρόγραμμα μπορεί να το υλοποιήσει η *****Α.Ε.  μέχρι 31.12.2018 και στη συνέχεια η *****Α.Ε.;

Απάντηση: Η ερώτηση αφορά την διαδικασία τροποποίησης εγκριτικών αποφάσεων που περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 12 της πρόσκλησης.

Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 12.2:

«Οι τροποποιήσεις στοιχείων της εγκριτικής απόφασης, που εξετάζονται από την ΔΙΑΠ είναι οι παρακάτω:

 • …..
 • Μεταβολή εταιρικής / μετοχικής σύνθεσης σε ποσοστό >25%.
 • Αλλαγή υπεύθυνου έργου.

Επισήμανση: Σε κάθε περίπτωση για την τροποποίηση της πράξης πρέπει να πληρούνται όροι και προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την επιλεξιμότητα και θετική αξιολόγηση της, βάσει των κριτηρίων της παρούσας Πρόσκλησης.

Όλες οι τροποποιήσεις, εκτός αυτών που πραγματοποιούνται με ευθύνη του δικαιούχου, όπως περιγράφονται στη παράγραφο 12.1, τελούν υπό την έγκριση της ΔΙΑΠ.»

 

 1. Μπορεί να ενταχθεί στην πρόσκληση επέκταση ***** επιχείρησης η οποία θα γίνει σε παρακείμενο γειτονικό (συνορεύον) οικόπεδο της ήδη υφιστάμενης επιχείρησης; Το οικόπεδο ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού και μας έχει παραχωρηθεί προς εκμετάλλευση.

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2 της πρόσκλησης η δράση αφορά την  ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για αρχικές επενδύσεις ή αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα, καθώς και ενίσχυση λειτουργικών δαπανών, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης, ώστε να υιοθετήσουν νέες ή ουσιωδώς βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας, καθώς και να αναπτύξουν και εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δαπάνες θα αφορούν τα νέα προϊόντα / υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την προώθηση διαδικαστικής καινοτομίας και ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Σας επισημαίνουμε ότι στο Παράρτημα VII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της πρόσκλησης ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να αποδείξει :

 • η πράξη εμπίπτει στους θεματικούς στόχους , τις επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικούς στόχους ή / και στα πεδία παρέμβασης /δράσεις της πρόσκλησης,
 • την συμβολή των στόχων του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με τους στόχους της πρόσκλησης και την εξυπηρέτηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας,
 • τα αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου αναφορικά με την ανάπτυξη καινοτόμων για την περιοχή προϊόντων ή / και υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων για την επιχείρηση προϊόντων ή / και υπηρεσιών κλπ..

Επιπλέον για την θετική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις α) ελάχιστο αποδεκτό μερικό αποτέλεσμα των ομάδων κριτηρίων 1,2 και 3 καθώς και η ελάχιστη συνολική βαθμολογία επενδυτικού σχεδίου, όπως αναφέρονται στο παράρτημα VII.

 

7.Η υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί επαρκές στοιχείο τεκμηρίωσης για την ανάπτυξη και διάθεση νέων προϊόντων /υπηρεσιών στην αγορά καθώς του εκτιμώμενου κύκλου εργασιών των  νέων προϊόντων/υπηρεσιών;

Απάντηση: Το επιχειρηματικό σχέδιο δύναται να θεωρηθεί επαρκές στοιχείο τεκμηρίωσης κατά το στάδιο της αξιολόγησης εφόσον αποδεικνύετε η ανάπτυξη και διάθεση νέων προϊόντων /υπηρεσιών στην αγορά καθώς και ο εκτιμώμενος κύκλος εργασιών των  νέων προϊόντων/υπηρεσιών.

ΚΑΔ επιχείρησης

 1. Διατηρώ ******* επιχείρηση από το 2010 και δεν έχω κανένα επιλέξιμο ΚΑΔ σύμφωνα με το Παράρτημα VIII. Μπορώ να υποβάλω πρόταση για να κατασκευάσω *****; Αν ναι πότε πρέπει να βάλω τον ΚΑΔ ******;

  Απάντηση: Εάν η κατασκευή ******* ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις των Κεφ. 2 και 5 της προκήρυξης θα εξεταστεί κατά την αξιολόγηση της πρότασης. Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης η επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Παραρτήματος VII. Η  επιχείρηση θα πρέπει να αποκτήσει τον επιλέξιμο  ΚΑΔ πριν την έναρξη του επενδυτικού της σχεδίου. Επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να έχει ξεκινήσει εργασίες πριν από την υποβολή της πρότασης.

 1. ΜΜΕ που δραστηριοποιείται σε διάφορους ΚΑΔ αλλά δεν διαθέτει μέχρι σήμερα τον επιλέξιμο ΚΑΔ, μπορεί να τον προσθέσει πριν την υποβολή της πρότασης;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση είναι:  

Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας πρόσκλησης, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Επισημαίνεται ότι επιλέξιμοι θεωρούνται οι ΚΑΔ 4ψηφιοι NACE (πχ 10.11) συμπεριλαμβάνοντας όλες τις περαιτέρω αναλύσεις (π.χ. 10.11.11, 10.11.20.01).

 

 1. Μπορεί υπάρχον *****-***** να κάνει επένδυση ταυτόχρονα σε 2 ΚΑΔ , συγκεκριμένα στον ίδιο χώρο να κατασκευάσει στο ισόγειο ***** και στους πάνω ορόφους να λειτουργήσει *****.Και οι δύο δραστηριότητες είναι επιλέξιμες, η επένδυση θα πραγματοποιηθεί στον ίδια διεύθυνση.

Απάντηση: Είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικού σχεδίου που να αφορά 2 επιλέξιμες δραστηριότητες εφόσον είναι διακριτές οι επιλέξιμες δαπάνες.

Επισημαίνεται ότι  σύμφωνα με το Κεφάλαιο 2 της πρόσκλησης η δράση αφορά την  ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για αρχικές επενδύσεις ή αρχικές επενδύσεις για νέα οικονομική δραστηριότητα, καθώς και ενίσχυση λειτουργικών δαπανών, αμοιβών υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπανών προβολής και δικτύωσης, ώστε να υιοθετήσουν νέες ή ουσιωδώς βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και λειτουργίας, καθώς και να αναπτύξουν και εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δαπάνες θα αφορούν τα νέα προϊόντα / υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5 η πρόσκληση υποβολής προτάσεων αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την προώθηση διαδικαστικής καινοτομίας και ανάπτυξη και προώθηση στην αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Σας επισημαίνουμε ότι στο Παράρτημα VII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της πρόσκλησης ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να αποδείξει :

 • η πράξη εμπίπτει στους θεματικούς στόχους , τις επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικούς στόχους ή / και στα πεδία παρέμβασης /δράσεις της πρόσκλησης,
 • την συμβολή των στόχων του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με τους στόχους της πρόσκλησης και την εξυπηρέτηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας,
 • τα αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου αναφορικά με την ανάπτυξη καινοτόμων για την περιοχή προϊόντων ή / και υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων για την επιχείρηση προϊόντων ή / και υπηρεσιών κλπ..

Επιπλέον για την θετική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις α) ελάχιστο αποδεκτό μερικό αποτέλεσμα των ομάδων κριτηρίων 1,2 και 3 καθώς και η ελάχιστη συνολική βαθμολογία επενδυτικού σχεδίου, όπως αναφέρονται στο παράρτημα VII.

Επιλεξιμότητα πρότασης

1.Δημιουργία ******** εφόσον πληροί τους όρους της ανάπτυξης και προώθησης νέων υπηρεσιών και αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην υφιστάμενη μονάδα είναι επιλέξιμη ως δραστηριότητα;

Απάντηση: Η επιλεξιμότητα της επένδυσης αποτελεί στοιχείο της αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να απαντηθεί άμεσα το ερώτημα σας.

Σας επισημαίνουμε ότι στο Παράρτημα VII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της πρόσκλησης ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να αποδείξει :

 • η πράξη εμπίπτει στους θεματικούς στόχους , τις επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικούς στόχους ή / και στα πεδία παρέμβασης /δράσεις της πρόσκλησης,
 • την συμβολή των στόχων του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με τους στόχους της πρόσκλησης και την εξυπηρέτηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας,
 • τα αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου αναφορικά με την ανάπτυξη καινοτόμων για την περιοχή προϊόντων ή / και υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων για την επιχείρηση προϊόντων ή / και υπηρεσιών κλπ..
 1. Ξενοδοχειακή μονάδα με επιλέξιμο ΚΑΔ και χρόνο ίδρυσης επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στο *******. Θέλει να κατασκευάσει ******* μπορεί ;

Απάντηση: Οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας περιγράφονται στο κεφάλαιο 5 της προκήρυξης.

Στις ειδικές μορφές τουρισμού αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες δραστηριότητες.

Επισημαίνουμε ότι κάθε επενδυτικό σχέδιο θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 της προκήρυξης και πρέπει να δοθεί προσοχή στα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρονται στο παράρτημα VII.

 1. Τα αντικείμενα δραστηριότητάς της επιχείρησης είναι *****, *****,*****,*****. Μπορεί η εταιρεία να αιτηθεί ενίσχυση σε διαφορετικά αντικείμενα (*****,*****). Αν μπορούμε να υποβάλουμε προτάσεις για διαφορετικά αντικείμενα, αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να γίνουν διαφορετικές αιτήσεις ή μπορούν να ενσωματωθούν σε μία; Και αν ενσωματωθούν σε μία ελλοχεύει ο κίνδυνος να απορριφθεί συνολικά η αίτηση ή υπάρχει πρόβλεψη για μερική έγκριση; Οι κωδικοί δραστηριότητας πρέπει να υπάρχουν προτού υποβάλουμε την αίτηση ή μπορούμε και μετά; Η προσκόμιση του μισθωτηρίου συμβολαίου όπου θα αναπτυχθεί η δραστηριότητα μπορεί να γίνει μετά την υποβολή της αίτησης;    Εντάσσονται οι δραστηριότητες *****,*****,*****,***** στην Πρόσκληση.

Απάντηση: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 της πρόσκλησης:

 • Μπορεί να υποβληθεί έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
 • Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της πρόσκλησης καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου. Η περιγραφή των δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμες στην πρόσκληση αναφέρονται στο Παράρτημα VIII:ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ).

Αναφορικά με την επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται δεν είναι δυνατή η απάντηση ως προς την επιλεξιμότητα αυτών καθώς αποτελεί στοιχείο αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.

Σας επισημαίνουμε ότι στο Παράρτημα VII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της πρόσκλησης ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να αποδείξει :

 • η πράξη εμπίπτει στους θεματικούς στόχους , τις επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικούς στόχους ή / και στα πεδία παρέμβασης /δράσεις της πρόσκλησης,
 • την συμβολή των στόχων του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με τους στόχους της πρόσκλησης και την εξυπηρέτηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας,
 • τα αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου αναφορικά με την ανάπτυξη καινοτόμων για την περιοχή προϊόντων ή / και υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων για την επιχείρηση προϊόντων ή / και υπηρεσιών κλπ..

 

Δαπάνες

 1. Επιτρέπεται η ανέγερση/κατασκευή κτιρίου, εφόσον αφορά τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες;

 Απάντηση: Όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 6 της πρόσκλησης οι επενδυτικές  δαπάνες μπορούν να αφορούν  κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Ως εκ τούτου είναι επιλέξιμη η ανέγερση/κατασκευή κτιρίου.

 1. Στα μεταφορικά μέσα είναι επιλέξιμα τα επαγγελματικά οχήματα;

Απάντηση: Σύμφωνα με το κεφάλαιο 6.1.1.1 Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού  είναι επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια ή χρηματοδοτική μίσθωση μεταφορικών μέσων, όταν συμβάλλουν στην εκπλήρωση των στόχων του επενδυτικού σχεδίου.

Τα οχήματα δεν μπορεί να είναι ιδιωτικής χρήσης και πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις παραγωγικές ανάγκες της επιχείρησης. Επισημαίνεται ότι στο Παράρτημα ΙΙΙ αναφέρεται ότι «Αντίγραφο άδειας πρώτης κυκλοφορίας στο όνομα της επιχείρησης με τις απαιτούμενες θεωρήσεις από όπου να τεκμαίρεται η αποκλειστικά επαγγελματική χρήση μεταφορικού μέσου.»

 

 1. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που μπορούν να επιδοτηθούν οι λειτουργικές δαπάνες;

Απάντηση: Σύμφωνα με την παράγραφο 6.1.1.3 της πρόσκλησης «Οι λειτουργικές δαπάνες, αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και οι δαπάνες προβολής και δικτύωσης πρέπει να παρουσιάζουν συνάφεια με τους στόχους του επενδυτικού σχεδίου και να πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης περιόδου υλοποίησής του».  Συνεπώς οι λειτουργικές δαπάνες επιδοτούνται μέχρι την αίτηση ολοκλήρωσης – αποπληρωμής της επένδυσης, τηρουμένων των περιορισμών που τίθενται στην πρόσκληση.

 1. Eπιτρέπεται από το πρόγραμμα να επιδοτηθούν δαπάνες για νέο υποκατάστημα όπου θα έχει καδ για *******. Επίσης αν επιτρέπεται να επιδοτηθεί εξοπλισμός που θα αφορά το λιανικό εμπόριο (π.χ ******).

Απάντηση: Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ αναφέρονται στο παράρτημα VIII. Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες εφόσον τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της πρόσκλησης. Επισημαίνουμε ότι το λιανικό εμπόριο δεν επιδοτείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης.

Η επιλεξιμότητα της επένδυσης αποτελεί στοιχείο της αξιολόγησης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να απαντηθεί άμεσα το ερώτημα σας.

Σας επισημαίνουμε ότι στο Παράρτημα VII ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ της πρόσκλησης ενδεικτικά αναφέρεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να αποδείξει :

 • η πράξη εμπίπτει στους θεματικούς στόχους , τις επενδυτικές προτεραιότητες και ειδικούς στόχους ή / και στα πεδία παρέμβασης /δράσεις της πρόσκλησης,
 • την συμβολή των στόχων του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με τους στόχους της πρόσκλησης και την εξυπηρέτηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας,
 • τα αποτελέσματα του επενδυτικού σχεδίου αναφορικά με την ανάπτυξη καινοτόμων για την περιοχή προϊόντων ή / και υπηρεσιών, ανάπτυξη νέων για την επιχείρηση προϊόντων ή / και υπηρεσιών κλπ..

 

 1. Η δαπάνη για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελς στην οροφή κτιρίου για παραγωγή ρεύματος για ιδία χρήση και συμψηφισμό με την ΔΕΗ (net metering), θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και εάν ναι υπό ποιες προϋποθέσεις (εφόσον υφίστανται) και σε ποια κατηγορία δαπανών εντάσσεται;

Απάντηση: Η δαπάνη για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελς στην οροφή κτιρίου για παραγωγή ρεύματος για ιδία χρήση και συμψηφισμό με την ΔΕΗ (net metering),  δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση.

7.Πώς τεκμηριώνεται η αξία του οικοπέδου στην πρόταση; Αρκεί η  εγγραφή της δαπάνης στη μελέτη του μηχανικού;

Απάντηση: Η εγγραφή της δαπάνης στη μελέτη του μηχανικού δεν αποτελεί τεκμηρίωση του κόστους της δαπάνης.

Όταν ο επενδυτής μέσα στο επενδυτικό του σχέδιο θέλει να συμπεριλάβει την αξία του οικοπέδου θα πρέπει να προσκομίσει κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύεται η κυριότητα και η αξία του οικοπέδου.

Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία προσκόμισης των αποδεικτικών στοιχείων θα πρέπει να προσκομιστεί μια υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του πωλητή του οικοπέδου που κατέχει την κυριότητα ο οποίος θα δηλώνει ότι θα πωλήσει το οικόπεδο ****τ.μ. έναντι τιμήματος **** στον **** και μια υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του αγοραστή (επενδυτή) ότι πρόκειται να προβεί στην αγορά του οικοπέδου ****τ.μ. έναντι τιμήματος **** κυριότητας ****

Δικαιολογητικά

1 .Η πρόθεση αγοράς οικοπέδου απαιτεί την υποβολή κάποιου δικαιολογητικού; 

Απάντηση: Όταν στο επενδυτικό σχέδιο ή επιχείρηση αιτείται να προβεί σε αγορά οικοπέδου δεν απαιτείται η υποβολή κάποιου δικαιολογητικού για την εκπλήρωση του κριτηρίου «Έγκριση Δόμησης ή Απαλλαγή».

 1. Η εταιρεία που θέλει να υποβάλλει πρόταση τηρεί Γ κατηγορίας βιβλία και

α) Ο οδηγός αναφέρει την απόδειξη της Ίδιας Συμμετοχής με την κατάθεση των εξοφλημένων παραστατικών 

β) Η εταιρεία δικαιούχος που υποβάλει την πρόταση έχει κάνει (το 2014) αύξηση κεφαλαίου που νόμιμα ανακοίνωσε και δεν χρησιμοποιήθηκαν τα κεφάλαια για κάλυψη άλλου προγράμματος και επένδυσης

Μπορεί να γίνει αποδεκτή η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής με την παρελθούσα αύξηση κεφαλαίου;

 

 Απάντηση: Η αύξηση του κεφαλαίου υφιστάμενων επιχειρήσεων μπορεί να γίνεται και πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκε μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες ή στους είκοσι τέσσερις μήνες προκειμένου για εταιρείες που είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.

Στην περίπτωση αυτή, η αύξηση έχει ως αποκλειστικό σκοπό την χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδια συμμετοχή στη συγκεκριμένη επένδυση βάσει της σχετικής απόφασης των εταίρων ή της Γενικής Συνέλευσης τους κατά περίπτωση, και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, το κεφάλαιο αυτό αποδεδειγμένα υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων της εταιρείας και δεν έχει αναλωθεί.

 

3.Τα φορολογικά στοιχεία για τις συνδεδεμένες για ποιά έτη θα υποβληθούν;

  Απάντηση: Τόσο τα φορολογικά στοιχεία, όσο και τα στοιχεία για το σύνολο των εργαζομένων που αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι συνεργαζόμενες ή/και συνδεδεμένες με την επιχείρηση που θα υποβάλλει το επιχειρηματικό σχέδιο – πρόταση, θα αφορούν τα έτη 2015, 2016 και 2017 .  Για αυτές που έχουν κλείσει λιγότερες διαχειριστικές χρήσεις η υποχρέωση υποβολής προσαρμόζεται ανάλογα (2016, 2017). Αναφορικά με την εταιρική / μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση των συνεργαζομένων / συνδεδεμένων επιχειρήσεων απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών όπως ισχύουν σήμερα.

 1. Στα δικαιολογητικά υποβολής, τα Δικαιολογητικά που ορίζουν την επιχείρηση σαν Μη Προβληματική, περιλαμβάνονται στα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο 26ο δικαιολογητικό. Είναι τα ίδια ή απαιτείται κάτι πρόσθετο;

Απάντηση: Απαιτείται η προσκόμιση των αναφερομένων δικαιολογητικών τόσο στο πεδίο 23 όσο και στο πεδίο 26 του Παραρτήματος VI. Επισημάνεται ότι στο πεδίο 23 ορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να αξιολογηθεί εάν μια επιχείρηση είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 σημείο 18 του ΚΑΝ. 651/2014 και πρέπει να προσκομισθούν ανάλογα με την ιδιότητα της επιχείρησης και τα έτη λειτουργίας της.

 1. Στα δικαιολογητικά αναφέρεται ότι χρειάζεται μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο, καθώς και τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου και συμφωνητικό απόκτησης εδαφικής έκτασης. Πολλές επενδύσεις θα πραγματοποιηθούν με την προϋπόθεση της έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, οπότε η μίσθωση ή η αγορά δεν θα γίνει πριν την έγκριση. Μπορούν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά να αντικατασταθούν από κάποιο προσύμφωνο μίσθωσης ή αγοράς;

Απάντηση: Αν η επιχείρηση πρόκειται να προβεί σε αγορά οικοπέδου αυτό θα πρέπει να γίνεται σαφές στο επενδυτικό σχέδιο και δεν απαιτείται η υποβολή κάποιου δικαιολογητικού. Είναι δυνατή η υποβολή προσύμφωνου μίσθωσης ή αγοράς ακινήτου από την επιχείρηση.

 1. Τι θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο για την ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών;

Απάντηση: Η επιχείρηση θα πρέπει να αποδείξει ότι το προϊόν/υπηρεσία που θα αναπτύξει δεν το προσφέρει ήδη στην αγορά. Η τεκμηρίωση δύναται να περιλαμβάνεται στην αίτηση χρηματοδότησης Ι1, ενδεικτικά θα μπορούσε να προκύπτει από την απόκτηση νέου ΚΑΔ, με την παράθεση των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών από την ιστοσελίδα της επιχείρησης κλπ.

 1. Το υπεύθυνο στέλεχος της επιχείρησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου το οποίο και βαθμολογείται θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτης , νόμιμος εκπρόσωπος ή να μισθοδοτείται από την επιχείρηση;

Απάντηση: Όπως ορίζεται στην παράγραφο 4.β της πρόσκλησης «Ο Υπεύθυνος του Έργου προέρχεται από τον Δικαιούχο και έχει την γενική εποπτεία του έργου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξής του έργου. Ο Υπεύθυνος του έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και την τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν το έργο. Ο Υπεύθυνος του Δικαιούχου του έργου είναι υπεύθυνος για την επικοινωνία της επιχείρησης με την ΔΙΑΠ, καθώς και για την αρτιότητα των παραδοτέων του έργου.»

Για τον Υπεύθυνο του Έργου θα προσκομιστούν τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ της πρόσκλησης.

 

 1. Για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών», στα δικαιολογητικά α/α 21 τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμφωνητικά συνεργασίας με οργανισμούς διάδοσης γνώσεων και συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά; Αν δεν υπάρχουν τί γίνεται;

Απάντηση: Για την πρόσκληση «Ενίσχυση υφισταμένων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών» η απόκτηση – αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας , ανάπτυξη δικτυώσεων με οργανισμούς διάδοσης γνώσεων , συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα , διάθεση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων ή /και υπηρεσιών αποτελούν υποκριτήριο της 2ης ομάδας για την απόδειξη της χρήσης συμβουλευτικών ή / και υποστηρικτικών υπηρεσιών στον τομέα της καινοτομίας την τελευταία τριετία / διετία η μη ύπαρξής τους δίνει μηδενική βαθμολογία στο υποκριτήριο στην εταιρεία.

Επισημαίνεται ότι για την θετική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις α) ελάχιστο αποδεκτό μερικό αποτέλεσμα των ομάδων κριτηρίων 1,2 και 3 καθώς και η ελάχιστη συνολική βαθμολογία επενδυτικού σχεδίου, όπως αναφέρονται στο παράρτημα VII.

 

 1. Στην πρόσκληση προβλέπεται προσφορές – προτιμολόγια, τρείς (3) τον αριθμό, από ανεξάρτητους προμηθευτές, για απόκτηση κάθε στοιχείου καινούργιου εξοπλισμού, άυλα στοιχεία ενεργητικού και γενική δαπάνη. Ποιές προμήθειες περιλαμβάνονται στις γενικές δαπάνες;

Απάντηση: Γενική δαπάνη μπορεί να θεωρηθεί μια  δαπάνη που αφορά την προβολή – προώθηση και δικτύωση της επιχείρησης.

 1. Στην πρόσκληση απαιτούνται ιδιωτικά συμφωνητικά με εξειδικευμένο διανομέα – προωθητή προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Πως ορίζεται ο εξειδικευμένος διανομέας; Τι είδους εταιρία πρέπει να είναι για να εντάσσεται στη κατηγορία των εξειδικευμένων διανομέων; Μπορεί ο αντισυμβαλλόμενος εξειδικευμένος διανομέας να είναι φυσικό πρόσωπο;

Απάντηση: Η εταιρεία που θα συμβληθεί με την επιχείρηση και θα διαθέτει τις εξειδικευμένες  γνώσεις για να αναλάβει τη διανομή – προώθηση προϊόντων ή / και υπηρεσιών μπορεί να είναι οποιαδήποτε μορφής (ατομική , ανώνυμη εταιρεία, κ.λ.π).

11.Πως πιστοποιούνται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου ή/και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών; Η εγγραφή συστήματος eCRM στο μητρώο παγίων του φορέα της επένδυσης είναι αρκετή;

Απάντηση: Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου / ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών αποδεικνύονται με τα ιδιωτικά συμφωνητικά για την προμήθεια λογισμικών, τα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, τις άδειες χρήσης λογισμικών, το μητρώο παγίων κ.λ.π..

 1. Με ποιά έγγραφα τεκμηριώνονται οι επενδύσεις για τις τρεις τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις;

Απάντηση: Οι επενδύσεις που έχουν γίνει τις τρείς τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις από την επιχείρηση μπορούν να αποδειχθούν προσκομίζοντας το μητρώο παγίων, τιμολόγια αγοράς, αποφάσεις ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας κ.λ.π.

 1. Αποδεικτικά στοιχεία ανάπτυξης και διάθεσης στην  αγορά  νέων  προϊόντων  ή/και υπηρεσιών. Τι είδους μπορεί να είναι τα αποδεικτικά στοιχεία; (π.χ. Συμβάσεις συνεργασίας για τη διάθεση νέας υπηρεσίας στην αγορά; Εκτυπώσεις από το εταιρικό site ;

Απάντηση: Οτιδήποτε στοιχείο θα αποδείξει ότι η επιχείρηση θα αναπτύξει νέο προϊόν ή  υπηρεσία.

14.Αν ο φορέας της επένδυσης τηρεί βιβλία Γ’ κατηγορίας και θα προβεί σε κάλυψη της ιδίας συμμετοχής με χρήση των φορολογηθέντων αποθεματικών, απαιτούνται μόνο οι ο οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο ;

Απάντηση: Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής με χρήση των φορολογηθέντων αποθεματικών απαιτούνται οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης και πρόσφατο οριστικό ισοζύγιο.

 1. Στη περίπτωση 5a του σημείου Β του Παραρτήματος VI: Ορισμός Προβληματικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ένταξης, ζητείται η προσκόμιση πιστοποιητικού από το οποίο να προκύπτει ότι ο φορέας δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920. Δεδομένου ότι το εν λόγω πιστοποιητικό δεν εκδίδεται ούτε από το ΓΕΜΗ ούτε και από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ποιο πιστοποιητικό πρέπει να υποβληθεί;

Απάντηση: Για την έκδοση του πιστοποιητικού κοινής εκκαθάρισης πρέπει να υποβληθεί στο ΓΕΜΗ ηλεκτρονική αίτηση επιλέγοντας το «Γενικό Πιστοποιητικό». Το πιστοποιητικό ειδικής εκκαθάρισης εκδίδεται μόνον από το Εφετείο.( Κ.Ν. 2190/20).

 1. Επιχείρηση πρόκειται να μισθώσει οικόπεδο για ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας.

Η μίσθωση θα γίνει μετά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου και θα αποδειχθεί με  Υπεύθυνη δήλωση πρόθεσης μίσθωσης μισθωτή και εκμισθωτή.

Αφού η μίσθωση δεν προλαβαίνει να γίνει πριν την υποβολή είναι υποχρεωτικό να δείξει η επιχείρηση σχέδια όπως (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, όψεις κλπ.) καθώς και αίτηση έκδοσης οικοδομικής άδειας;

Απάντηση: Η περιγραφή των δαπανών στην τεχνική μελέτη ως προς το κτιριακό κομμάτι γίνεται  συνοπτικά στην τεχνική περιγραφή και η τεκμηρίωσή της προκύπτει από τα σχέδια και τον αναλυτικό προϋπολογισμό. Η υποβολή αίτησης οικοδομικής άδειας δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση μίσθωσης οικοπέδου που δεν έχει ολοκληρωθεί .

 1. Μπορεί να γίνει υποβολή του φυσικού φακέλου χωρίς την έγκριση δόμησης ;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ της τροποποίησης της πρόσκλησης εάν μέχρι την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν έχει εκδοθεί η σχετική έγκριση δόμησης υποβάλλεται η σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία.

Κριτήρια

 1. Στο υποκριτήριο Επενδυτική Πολιτική σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει ενταχθεί σε επιδοτούμενο πρόγραμμα, αλλά με ίδιους πόρους έχει επενδύσει και αυτό απεικονίζεται στο μητρώο παγίων, θα μετρήσει στη Βαθμολογία;

Απάντηση: Οι επενδύσεις που έχει κάνει η επιχείρηση με ίδιους πόρους θα μετρήσουν στην βαθμολογία, αρκεί να προκύπτουν από σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης (πχ μητρώο παγίων).

 1. Επιχείρηση έχει μπει σε πρόγραμμα ******* με απόφαση ένταξης το 2013, αλλά το υλοποίησε το 2015. Εξετάζεται πότε έγινε η ένταξη του επενδυτικού σχεδίου  ή η υλοποίηση του και πως αυτό αποδεικνύεται;

Απάντηση: Στο καθεστώς De minimis, σύμφωνα με το Β΄ Υπόδειγμα κειμένου Υπεύθυνης Δήλωσης, ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης / υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης. Ελέγχεται από την αρμόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που η επιχείρηση λαμβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους, όσο και των δύο προηγουμένων οικονομικών ετών προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανωτάτου ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. 

3.Στα κριτήρια αξιολόγησης και συγκεκριμένα στην Ομάδα 2, στο υποκριτήριο Πολιτική Πωλήσεων και Επικοινωνιακή Πολιτική, αν κάποιος διαθέτει και τα 3 υποκριτήρια θα βαθμολογηθεί με άριστα το 10 (είναι το άθροισμα και των 3 κριτηρίων)  ή θα πάρει μόνο το ένα κριτήριο από αυτά;

Απάντηση: Αν η επιχείρηση αποδείξει ότι πληροί  και τα 3 υποκριτήρια στην Πολιτική πωλήσεων & επικοινωνιακή πολιτική θα λάβει το άθροισμα της βαθμολογίας τους.

4.Θετική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.

Απάντηση: Για την θετική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις α) ελάχιστο αποδεκτό μερικό αποτέλεσμα των ομάδων κριτηρίων 1,2 και 3 καθώς και η ελάχιστη συνολική βαθμολογία επενδυτικού σχεδίου, όπως αναφέρονται στο παράρτημα VII.

5.Κύκλος εργασιών και τα Αποτελέσματα προ Φόρων και Αποσβέσεων.

Απάντηση: Τα στοιχεία αναφορικά με τον Κύκλο Εργασιών και τα Αποτελέσματα προ Φόρων και Αποσβέσεων θα τα αντλήσετε από τον Ισολογισμό και ειδικότερα από τον Λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως.

 1. Επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο της ***** και το επενδυτικό σχέδιο που θα υποβάλει θα αφορά στην ανέγερση *****, με την προσθήκη νέου ΚΑΔ. Στη 2η Ομάδα Κριτηρίων, τα δικαιολογητικά που θα προσκομισθούν για την τεκμηρίωση της Πολιτικής Πωλήσεων & Επικοινωνιακής Πολιτικής καθώς και για την τεκμηρίωση της Χρήσης Συμβουλευτικών ή/και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στον τομέα της Καινοτομίας την τελευταία τριετία/διετία, αφορούν στην υφιστάμενη δραστηριότητα της επιχείρησης (*****) ή τη νέα Δραστηριότητα (*****);

Απάντηση: Λόγω της  δραστηριοποίησης της επιχείρησης σε διαφορετικό  αντικείμενο (νέος ΚΑΔ), διαφορετικό τομέα προτεραιότητας RIS,  δεν μπορεί να γίνει χρήση των ενεργειών που χρησιμοποιούσε η εταιρεία για την προηγούμενη δραστηριότητα.

 1. Τύπος του Βαθμολογούμενου Κριτηρίου Μεταβολή του Κύκλου Εργασιών την τελευταία τριετία ;

Απάντηση: {[(Κ.Ε. 2016 – Κ.Ε. 2015)/Κ.Ε. 2015] + [(Κ.Ε. 2017 – Κ.Ε. 2016)/Κ.Ε. 2016]}/2 * 100

 1. Τύπος του Βαθμολογούμενου Κριτηρίου Μεταβολή των Αποτελεσμάτων προ Φόρων και Αποσβέσεων (ποσοστό επί του κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία) ;

Απάντηση: [(Αποτελέσματα προ Φόρων και Αποσβέσεων 2015 / Κ.Ε. 2015) + (Αποτελέσματα προ Φόρων και Αποσβέσεων 2016 / Κ.Ε. 2016) + (Αποτελέσματα προ Φόρων και Αποσβέσεων 2017 / Κ.Ε. 2017)] / 3 * 100

 1. Στο υποκριτήριο 1.α: Επίπεδο εκπαίδευσης υπεύθυνου στελέχους της επιχείρησης για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, οι τίτλοι σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό) του υπεύθυνου στελέχους θα πρέπει να είναι συναφείς με την επιλέξιμη δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου που θα υποβληθεί;

Απάντηση: Τα δικαιολογητικά του κριτηρίου απαιτείται να έχουν συνάφεια με την επιλέξιμη δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου.

 1. Στο υποκριτήριο 1.β: Εμπειρία υπεύθυνου στελέχους της επιχείρησης για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου, η εργασιακή εμπειρία του υπεύθυνου στελέχους μπορεί να είναι γενική σε οποιοδήποτε αντικείμενο ή θα πρέπει να είναι συναφής με την επιλέξιμη δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου που θα υποβληθεί;

Απάντηση: Τα δικαιολογητικά του κριτηρίου απαιτείται να έχουν συνάφεια με την επιλέξιμη δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου.

 1. Επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο του ******, πρόκειται να κάνει επέκταση της δραστηριότητας της στον τομέα της *****, μέσω του επενδυτικού σχεδίου, με την προσθήκη επιλέξιμης δραστηριότητας. Στα υποκριτήρια 2, 3 και 8: Πολιτική Πωλήσεων & Επικοινωνιακή Πολιτική – Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Χρήση Συμβουλευτικών ή/και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών στον Τομέα της Καινοτομίας, τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης θα αφορούν στην υφιστάμενη δραστηριότητα (*****) ή στη νέα δραστηριότητα της επιχείρησης;

Απάντηση: Τα δικαιολογητικά των κριτηρίων απαιτείται να έχουν συνάφεια με την επιλέξιμη δραστηριότητα του επενδυτικού σχεδίου.

 

 

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.