Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ του ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΔΕ 2014-2020 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7)
09.02.2021
Στο πλαίσιο επικαιροποίησης εγγράφων του Εγχειριδίου ΣΔΕ 2014-2020, σας ενημερώνουμε για τις τροποποιήσεις/ νέες εκδόσεις που επήλθαν στην Λειτουργική Περιοχή ΙΙ: Παρακολούθηση και Επαλήθευση Πράξεων, σε έγγραφα της Διαδικασίας ΔII_10 Ολοκλήρωσης Πράξης (πλην ΚΕ).
Συγκεκριμένα, η ΕΥΘΥ προέβη:

·         στην 3η έκδοση (v3, 28/01/2021) της Διαδικασίας  «ΔΙΙ_10: Ολοκλήρωση ράξης (πράξεις πλην ΚΕ)» και του αντίστοιχου Διαγράμματος ροής (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ_ΔΙΙ_10_ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ)
·         στην 3η έκδοση (v3, 28/01/2021) της Απόφασης Ολοκλήρωσης Πράξης «Ε.ΙΙ.10_2_ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»
·         στην 4η έκδοση (v4, 28/01/2021) της Λίστας «Λ.ΙΙ.10_1 ΛΙΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ»
·         στη 2η έκδοση του Εντύπου «Ε.ΙΙ.10_3 Ενδεικτικός κατάλογος στοιχείων ολοκλήρωσης Πράξης/υποέργων»
·         Επίσης προστέθηκαν οι Οδηγίες «Ο.ΙΙ.10_1: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (πλην κρατικών ενισχύσεων)».

Οι κυριότερες τροποποιήσεις αφορούν στην:
·         δυνατότητα ολοκλήρωσης Πράξεων με πρωτοβουλία της ΔΑ/ΕΦ
·         προσθήκη/ τροποποίηση σημείων ελέγχου στην Λίστα Διοικητικού Ελέγχου Ολοκλήρωσης Πράξης
·         επεξηγηματικά σχόλια στον Ενδεικτικό κατάλογο στοιχείων ολοκλήρωσης Πράξης/υποέργων
·         τροποποιήσεις στην Απόφαση Ολοκλήρωσης
·         προσθήκη των νέων Οδηγιών, που προσδιορίζουν λεπτομερέστερα την εφαρμογή συγκεκριμένων βημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης Πράξεων και παρέχουν διευκρινίσεις μέσω παραδειγμάτων.

Οι νέες ισχύουσες εκδόσεις των εγγράφων αποτυπώνονται και στο επικαιροποιημένο αρχείο Ε.ΙΧ.1_1 Κατάλογος Εγγράφων Εγχειριδίου ΣΔΕ_update280121 το οποίο σας αποστέλλουμε, ώστε να αντικαταστήσει το προηγούμενο Ε.ΙΧ.1_1 Κατάλογος Εγγράφων ΣΔΕ_update170620, στο
Παράρτημα 7 του ΣΔΕ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΔΕ 2014-2020.
Οι αντίστοιχες αλλαγές περιλαμβάνονται και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (https://www.espa.gr/el/Pages/SDE_Diadikasies.aspx), όπου αναρτώνται και τηρούνται πάντα οι ισχύουσες εκδόσεις όλων των εγγράφων του Εγχειριδίου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 2014- 2020.

Συνημμένα Αρχεία

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.