Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Ταμείο Συνοχής

Ταμείο Συνοχής

Η ΔΑ, κατά την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) προσδιορίζει:

  • Εάν θα αξιοποιήσει έναν ή περισσότερους Ενδιάμεσους Φορείς.
  • Τις δράσεις του ΕΠ, τη διαχείριση των οποίων θα αναθέσει σε Ενδιάμεσους Φορείς ΕΦ.
  • Το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης που θα διατεθεί για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Οι Υπηρεσίες που ορίστηκαν ως Ενδιάμεσοι Φορείς είναι:

  • Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου, που αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1b, 2b, 3a, 3b και 3c του Άξονα 1 «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ» και των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 8i και 8v του Άξονα 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων», σύμφωνα με την 907/27-3-2019 (ΦΕΚ 1412/τΒ/24-4-2019) (ΑΔΑ 6ΤΚΣ7Λ9-Π1Σ) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου.
  • Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση του μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ήπειρος 2014-2020, που αφορά στην συνεισφορά στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ), σύμφωνα με την 3533/13-12-2017 (ΦΕΚ 4614/τΒ/28-12-2017) (ΑΔΑ 60ΑΕ7Λ9-539)απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου.
  • Ο Δήμος Ιωαννιτών, που αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες / τα καθήκοντα για την αξιολόγηση και την επιλογή των πράξεων στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου Ιωαννιτών», σύμφωνα με την 2949/3-11-2017 (ΦΕΚ 4230/τΒ/4-12-2017) (ΑΔΑ ΩΓ3Ζ7Λ9-ΖΣΘ) απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου.

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.