Ενεργές Προσκλήσεις Όλα τα νέα
Πρόσκληση 106 /2020 (Α/Α 4612) "Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών"
Σε ποιους απευθύνεται

• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ειδικοί Λογαριασμοί Έρευνας

• ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ του άρθρου 12, ν.4386/2016

• Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ υπαγόμενοι σε φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης Με έδρα ή παράρτημα στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Κωδικός Πρόσκλησης ΕΠ

106 /2020

Κωδικός Πρόσκλησης ΟΠΣ

4612

Περίοδος Υποβολής

από 18.01.2021 έως 31.05.2021

Περιοχή Εφαρμογής

Ήπειρος

Άξονας

1.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΠΕ

Θεματικός Στόχος

1.Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας

Επενδυτική Προτεραιότητα

1a.Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος

Εισαγωγή

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών».

Περιγραφή

Η πρόσκληση αφορά

Στη δημιουργία, ανάπτυξη ή αναβάθμιση υποδομών έρευνας και καινοτομίας από δημόσιους ερευνητικούς φορείς για την βελτίωση της ικανότητας παραγωγής καινοτομίας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στους τομείς Περιφερειακού Ενδιαφέροντος που περιγράφονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και ειδικότερα στους τομείς: α) Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, β) Ιατρικής, γ) Αγροδιατροφής, δ) Δημιουργικής βιομηχανίας

Δικαιούχοι

• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ειδικοί Λογαριασμοί Έρευνας

• ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ του άρθρου 12, ν.4386/2016

• Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ υπαγόμενοι σε φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης Με έδρα ή παράρτημα στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 Περιλαμβάνει την κάλυψη δαπανών για:

• δημιουργία νέων ερευνητικών υποδομών,

• κάλυψη αναγκών σε εργαστηριακό εξοπλισμό, όργανα και λογισμικό που κρίνονται απαραίτητα για την εκπόνηση ερευνητικού έργου εφαρμοσμένης έρευνας,

• εστιασμένες κατασκευαστικές εργασίες μικρής κλίμακας με στόχο την ενσωμάτωση και λειτουργία του προμηθευόμενου εξοπλισμού καθώς και δαπάνες για βελτίωση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία

Προϋπολογισμός

Η συνολική Δαπάνη της Πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1.000.000,00€

Συνημμένα Πρόσκλησης

Εγγραφείτε στο Νewsletter μας για να λαμβάνετε στο email σας όλες τις ενημερώσεις μας.