Το Παράρτημα 1: Δομή Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου περιλαμβάνει πληροφορίες για τις Δομές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Διαχειριστικές Αρχές, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Ενδιάμεσοι Φορείς και Εθνική Αρχή Συντονισμού) και συνοψίζει τα βασικά σημεία που τεκμηριώνουν ότι το Σύστημα είναι κοινό για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 τα οποία χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ, στο πλαίσιο του Στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση».

Σχετικά αρχεία : Παράρτημα 1 ΣΔΕ

Το Παράρτημα 2: Διαχειριστικές Αρχές περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τις δέκα οκτώ (18) Διαχειριστικές Αρχές που έχουν οριστεί (καθεστώς της ΔΑ και φορέας στον οποίο ανήκει, στοιχεία επικοινωνίας ΔΑ, καθορισμός καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που εκτελούνται απευθείας από τη ΔΑ, οργανόγραμμα και καθορισμός καθηκόντων Μονάδων).

Σχετικά αρχεία : Παράρτημα 2 ΣΔΕ

Το Παράρτημα 3: Αρχή Πιστοποίησης περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για την Αρχή Πιστοποίησης (καθεστώς της ΑΠ και φορέας στον οποίο ανήκει, στοιχεία επικοινωνίας ΑΠ, καθορισμός καθηκόντων που εκτελούνται από την ΑΠ, οργανόγραμμα και καθορισμός καθηκόντων Μονάδων).

Σχετικά αρχεία : Παράρτημα 3 ΣΔΕ

Το Παράρτημα 4: Ενδιάμεσοι Φορείς περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για τους Ενδιάμεσους Φορείς (καθορισμός καθηκόντων που τους ανατίθενται επίσημα από τη ΔΑ, προσδιορισμός των ΕΦ και της μορφής της ανάθεσης, οργανόγραμμα και καθορισμός καθηκόντων Μονάδων, στοιχεία επικοινωνίας).

Σχετικά αρχεία : Παράρτημα 4 ΣΔΕ

Το Παράρτημα 5: Εθνική Αρχή Συντονισμού περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για την Εθνική Αρχή Συντονισμού, στην οποία υπάγονται, ως Υπηρεσιακές Μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου, έξι (6) Ειδικές Υπηρεσίες (ΕΥΣΣΑ, ΕΥΣΕ, ΕΥΘΥ, ΕΥΟΠΣ, ΕΥΚΕ, ΕΥΣΕΚΤ).

Σχετικά αρχεία : Παράρτημα 5 ΣΔΕ

Το Παράρτημα 6: Πληροφοριακό Σύστημα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ-ΕΣΠΑ, ενώ γίνεται ειδική αναφορά και για το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) το οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ.

Σχετικά αρχεία : Παράρτημα 6 ΣΔΕ

Το Παράρτημα 7: Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020 περιλαμβάνει το σύνολο των Διαδικασιών που πρέπει να εφαρμόζονται από τις εμπλεκόμενες Αρχές/ φορείς. Οι Διαδικασίες αυτές έχουν ενταχθεί σε εννέα λειτουργικές περιοχές και συνοδεύονται από τυποποιημένα Έντυπα και Λίστες. Στο Εγχειρίδιο, όπου απαιτείται, προσαρτώνται οδηγοί/ οδηγίες που προσδιορίζουν λεπτομερέστερα την εφαρμογή συγκεκριμένων θεμάτων στο πλαίσιο των Διαδικασιών αυτών ή παρέχουν διευκρινίσεις και οδηγίες για τη χρήση των Εντύπων/Λιστών. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ είναι ενιαίο για Πράξεις πλην κρατικών ενισχύσεων και πράξεις κρατικών ενισχύσεων και, όπου υπάρχει
διαφοροποίηση για τις δύο κατηγορίες, γίνεται σχετική αναφορά είτε στο πλαίσιο μίας ενιαίας Διαδικασίας είτε σε διακριτή Διαδικασία.

Σχετικά αρχεία Παράρτημα 7 ΣΔΕ 

Το Παράρτημα 8: Υποστηρικτικά Έγγραφα ΣΔΕ 2014-2020 περιλαμβάνει τις Υπουργικές Αποφάσεις που σχετίζονται με το ΣΔΕ και άλλα υποστηρικτικά έγγραφα, όπως:

  • Επιστολή για την υποχρέωση υποβολής δηλώσεως περιουσιακής κατάστασης
  • Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Δήλωση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων (Υπόδειγμα)
  • Φάκελος Πράξης
  • Τήρηση εντύπων Διαδικασιών ΣΔΕ

Σχετικά αρχεία : Παράρτημα 8 ΣΔΕ

Περισσότερα Άρθρα...

eppa 300

Ενημερωτικό δελτίο ΕΥΔ

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...