Η Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4314/2014 έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευση του. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της είναι αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 49 και 110 του Κανονισμού 1303/2013 ενώ για τη σύνθεση της λαμβάνεται υπόψη ο Κανονισμός 240/2014. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της και συνεδριάζει μια φορά ετησίως ή και τακτικότερα. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία  των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της ενώ αποφάσεις δύναται να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας. Οι διαδικασίες της Επιτροπής εκτελούνται και αποτυπωνονται στο Δίαυλο

pdfΑπόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου
pdfΑπόφαση Σύνθεσης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου
pdfΕσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

eppa 300

Ενημερωτικό δελτίο ΕΥΔ

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...