Δείκτες
Typography

Αξιολόγηση, σύμφωνα με τους περισσότερους ορισμούς που έχουν δοθεί, είναι η εκτίμηση της «αξίας» του αντικειμένου που αξιολογείται (διαδικασίας, προγράμματος, πολιτικής, κλπ) και παρέχει στοιχεία για το «γιατί» οι στόχοι επιτεύχθηκαν ή δεν επιτεύχθηκαν, θέτοντας επί τάπητος θέματα αιτιότητας. Η αξιολόγηση προσδιορίζει το βαθμό επίτευξης των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων, τις σκόπιμες και μη σκόπιμες συνέπειες αυτών των επιτευγμάτων, τις προσεγγίσεις που ήταν αποτελεσματικές και εκείνες που δεν ήταν κατάλληλες, τους λόγους επιτυχίας ή αποτυχίας των παρεμβάσεων και τα σχετικά διδάγματα.

Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεισφορά των αξιολογήσεων στην αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, απαιτείται η κατάρτιση Σχεδίου Αξιολόγησης στην αρχή της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Το Σχέδιο Αξιολόγησης παίζει σημαντικό ρόλο καθώς δύναται να ενδυναμώσει την ποιότητα των αξιολογήσεων και την αποτελεσματική χρήση τους, να διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και τελικά να συνεισφέρουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση τεκμηριωμένων Προγραμμάτων και Πολιτικών. (Το σχέδιο αξιολόγησης έχει υποβληθεί για σχολιασμό στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και θα ακολουθήσει συζήτηση και απόφαση επί της έγκρισης αυτού στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης).

Για την αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, κατά τη διάρκεια της Προγραμματικής περιόδου είναι χρήσιμο να πραγματοποιούνται αξιολογήσεις εκ των προτέρων, εφαρμογής και επιπτώσεων.

  • Η διενέργεια της εκ των προτέρων αξιολόγησης του νέου προγράμματος 2014-2020 συμπεριλαμβανομένης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. Αποτελούσε απαιτούμενο κατά τον Κανονισμό (COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No. 288/2014) «Draft report of the ex-ante evaluation» να συνοδεύει ως Παράρτημα το Πρόγραμμα όπως αυτό υποβάλλεται δια του συστήματος SFC.
  • Οι αξιολογήσεις εφαρμογής (implementation evaluation), πραγματοποιούνται κατά την υλοποίηση μίας παρέμβασης και εξετάζουν τον τρόπο υλοποίησης και διαχείρισης, προκειμένου να υποστηρίξουν την ομαλή ολοκλήρωσή της.
  • Οι αξιολογήσεις επιπτώσεων (impact evaluation) έχουν ως στόχο να αποτυπώσουν τα αποτελέσματα μίας παρέμβασης και να εξετάσουν τη θεωρία της αλλαγής που διέπει το σχεδιασμό της παρέμβασης.

zipΕκ των προτέρων Αξιολόγηση ΕΠ

zipΣχέδιο Αξιολόγησης

eppa 300