Εγκεκριμένο Πρόγραμμα
Typography

Το Έγγραφο «Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ Ηπείρου» προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν.4314/2014 και αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο διαχείρισης, για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
  Η εξειδίκευση είναι μία δυναμική διαδικασία, η έκταση και ο βαθμός της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα με τα κάθε φορά δεδομένα υλοποίησης που η ΔΑ έχει στη διάθεσή της. Γίνεται σταδιακά στη βάση αφενός της ωριμότητας έκδοσης προσκλήσεων για την επιλογή πράξεων στους Άξονες Προτεραιότητας και αφετέρου των αναγκών στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΠ.
  Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου συνεργάστηκε για τη διαμόρφωση του εγγράφου ΕΕΕΠ με τις Επιτελικές Δομές (ή ελλείψει τούτων οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων) και την Περιφερειακή Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού (και ελλείψει αυτής στην ΚΕΔΕ και την ΠΕΔ Ηπείρου) και το έγγραφο Εξειδίκευσης εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

pdfΕξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ Ηπείρου (2η Επιτρ. Παρακολούθησης)

eppa 300

Ενημερωτικό δελτίο ΕΥΔ

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...