Η Μελέτη αποσκοπεί στο να εντοπίσει και να καταγράψει με τρόπο συστηματικό τις ανάγκες της περιφερειακής αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα προκειμένου να είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλες δράσεις εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων από το ΠΕΠ.

Ειδικότερα: Αφού αναζητηθούν οι μελέτες, έρευνες, εμπειρογνωμοσύνες και λοιπές εργασίες που αφορούν την απασχόληση, ανεργία, εργατικό δυναμικό, παραγωγική διάρθρωση και ανάγκες επιχειρήσεων σε δεξιότητες της Περιφέρειας Ηπείρου, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από οποιονδήποτε φορέα την τελευταία 5ετία. Αφού προβεί σε συλλογή και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων σχετικά με το εργατικό δυναμικό, την απασχόληση, την ανεργία, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, την παραγωγικότητα, τη δυναμική και μετατόπιση και τις ανάγκες των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της περιφέρειας. Αφού συλλέξει και θα αναλύσει ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες από τα Γραφεία Διασύνδεσης των ΑΕΙ της Περιφέρειας Ηπείρου και από Κέντρα Επαγγελματικές Κατάρτισης. Αφού αναλύσει στοιχεία από το σχεδιασμό και τη μέχρι στιγμής υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση της Περιφέρειας Ηπείρου. Αφού διενεργήσει στοχευμένη έρευνα σε επιχειρήσεις ή/και οργανώσεις των επιχειρήσεων της Περιφέρειας για την συλλογή ποιοτικών πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες σε ειδικότητες και δεξιότητες των επιχειρηματιών και του εργατικού δυναμικού. Και λαμβάνοντας υπόψη, την περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3), τις εθνικές πολιτικές, κατευθύνσεις και σχέδια δράσης για την απασχόληση, κατάρτιση και επιχειρηματικότητα.

Θα εντοπίσει και αξιολογήσει τις κρίσιμες τάσεις, μεγέθη και ανάγκες σε προσόντα, ειδικότητες και δεξιότητες της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Θα διατυπώσει προτάσεις για την εξειδίκευση των δράσεων εκπαίδευσης, κατάρτισης, προώθησης στην απασχόληση ή ανάπτυξης δεξιοτήτων από το ΕΚΤ με στόχο την επίτευξη των μέγιστων και κυρίως άμεσων αποτελεσμάτων, βάσει των δεικτών του ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020.

Θα επεξεργαστεί και θα αναλύσει σενάρια - προτάσεις που θα αφορούν στην ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία ενός μόνιμου περιφερειακού μηχανισμού για την διάγνωση των αναγκών της περιφερειακής αγοράς εργασίας, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και τα δεδομένα της Περιφέρειας.  

Η μελέτη θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά: ανά 6 μήνες)  και μέχρι την πλήρη εφαρμογή του Εθνικού  Συστήματος Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας

pdfΔιάγνωση των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας της Περιφέρειας Ηπείρου

Στο Περιφερειακό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά έχει σαν στόχο την άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισµού των Ροµά και την δηµιουργία των προϋποθέσεων της κοινωνικής ένταξης των Ροµά, Ελλήνων και αλλοδαπών που διαβιούν νόµιµα στην χώρα. Στο σχέδιο αυτό αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του πληθυσμού των Ρομά στους οικισμούς της Περιφέρειας, αναλύονται οι τομείς στέγασης, εκπαίδευσης, απασχόλησης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας προσδιορίζεται η στρατηγική του προγράμματος και παρουσιάζεται η εξειδίκευση των δράσεων ανά τομέα για κάθε οικισμό της Περιφέρειας.

Ο παραπάνω στόχος εξυπηρετείται από δράσεις που περιλαμβάνονται σε πέντε επιµέρους άξονες:

  • Άξονας 1: Στέγαση και βασικές υποδομές
  • Άξονας 2: Εκπαίδευση
  • Άξονας 3: Απασχόληση - επαγγελματική κατάρτιση
  • Άξονας 4: Υγεία – κοινωνική φροντίδα
  • Άξονας 5: Οριζόντια θέματα

Το σχέδιο εκπονήθηκε σε συνεργασία με την Οµάδα Υποστήριξης ∆ράσεων Ειδικών Οµάδων Πληθυσµού της ΜΟΔ ΑΕ.

pdfΠεριφερειακό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά της Περιφέρειας Ηπείρου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τα Επιχειρησιακά Προγράμματα τις περιόδου 2014 – 2020 έχοντας σας στόχο την «έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής» για όλες τις Περιφέρειες της Ένωσης.

Για να προσδιοριστούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσα από διαβούλευση με όλους του τοπικούς φορείς, ανέπτυξε Στρατηγικές σε δύο βασικούς τομείς.

Α) Στον τομέα της οικονομίας, η Στρατηγική η οποία περιγράφει που πρέπει να κατευθυνθεί η παραγωγική δραστηριότητα ώστε να υπάρξουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, ονομάζεται "Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης".

β) Στον τομέα της κοινωνικής συνοχής, η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση, στην κοινωνία όλων των ομάδων και στην αντιμετώπιση της φτώχειας. Για  το σκοπό αυτό εκπονήθηκαν η "Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας & του κοινωνικού αποκλεισμού" και η Περιφερειακή Στρατηγική για τους Ρομά". Επίσης συντάσσεται μελέτη για την "Διάγνωση των αναγκών της Περιφερειακής αγοράς εργασίας".  

 

 

 

 

Ο κεντρικός στόχος της Περιφερειακής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας & του κοινωνικού αποκλεισμού είναι η διαφύλαξη και αναζωογόνηση του κοινωνικού ιστού με την ενδυνάμωση των δημόσιων πολιτικών πρόληψης την καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού των κατοίκων που διαβιούν στην Περιφέρεια και αντιμετωπίζουν αυξημένα προβλήματα διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης.

Οι ωφελούμενοι είναι το σύνολο των ευπαθών ομάδων, που ζουν κάτω από το όριο ή σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, και μπορούν να διακριθούν στις Ευάλωτες και Ειδικές Ομάδες του πληθυσμού που είναι τα Άτομα με αναπηρίες ψυχικές και σωματικές, φυλακισμένοι, θύματα κακοποίησης, ΡΟΜΑ, μετανάστες, άνεργοι, φτωχοί εργαζόμενοι, μη οικονομικά ενεργοί, ανασφάλιστοι, δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος κ.λ.π.

Για την επίτευξη του Κεντρικού Στόχου, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλέγμα Στρατηγικών και Ειδικών Στόχων με βάση τους οποίους διαμορφώνονται οι βασικοί Άξονες Προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής, οι οποίοι βρίσκονται και σε άμεση συνάφεια με τον Εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό.

  • Ο 1ος Άξονας Προτεραιότητας στοχεύει στην εξασφάλιση των βασικών συνθηκών διαβίωσης των ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας.
  • Ο 2ος Άξονας Προτεραιότητας στοχεύει στην εξασφάλιση της πρόσβασης των ευπαθών ομάδων σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.
  • Ο 3ος Άξονας Προτεραιότητας στοχεύει αφενός στη δημιουργία ευκαιριών για την κοινωνική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων που ζουν στην Ήπειρο (όπως ΡΟΜΑ, μετανάστες, άστεγοι), αφετέρου στην άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν άτομα που υφίστανται διακρίσεις για την κοινωνική τους ενσωμάτωση (πχ. ΑμεΑ, γυναίκες θύματα κακοποίησης, κακοποιημένα παιδιά κλπ.).
  • Ο 4ος Άξονας Προτεραιότητας στοχεύει τη βελτίωση των προϋποθέσεων για την ένταξη των ευπαθών ομάδων στην αγορά εργασίας.

pdfΣχέδιο Περιφερειακής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ευπαθών Ομάδων
pdfΣχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ευπαθών Ομάδων

eppa 300

Ενημερωτικό δελτίο ΕΥΔ

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...