Όραμα

Μέσα από μια διαρκή διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης, η Περιφέρεια έχει ως όραμα, να καταστεί «Αξιοβίωτη και αυτοτροφοδοτούμενη, έχοντας εξωστρεφή ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου».

Στόχοι

Για την επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος, διαμορφώνεται ένα συνεκτικό πλέγμα πέντε στρατηγικών στόχων. Ειδικότερα: 

 • Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη.
 • Ενίσχυση υποδομών μεταφορών.
 • Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.

Ενδεικτικές Δράσεις

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.

 • Δράσεις ενίσχυσης φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη της δικτύωσης ερευνητικών φορέων και ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών.

 • Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τις ΜΜΕ και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων υπηρεσιών από τους ΟΤΑ.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 • Υποστήριξη ΜΜΕ (νέων ή υφιστάμενων) για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και για την υποστήριξη οργανωτικής καινοτομίας και εξωστρέφειας.
 • Ανάπτυξη υποστηρικτικών μηχανισμών για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα.

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.

 • Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά (για οικιακή χρήση) κτίρια.
 • Επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των μεταφορών, ιδίως σε αστικές περιοχές και δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα αστικά κέντρα.

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.

 • Επενδύσεις σε έργα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

 • Επενδύσεις στη διαχείριση των υδάτινων πόρων (πόσιμο νερό) και στη διαχείριση λυμάτων.
 • Επενδύσεις για την ανάδειξη της τοπικής οικονομίας με την αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος.
 • Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Εκπόνηση πολεοδομικών / χωροταξικών μελετών.
 • Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης.

 Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων.

 • Αναβάθμιση υφιστάμενου οδικού δικτυού τόσο διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών όσο και έργων υποστήριξης αυτού (σύνδεση με ΔΕΔ-Μ με άλλες περιοχές).
 • Επενδύσεις στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο

Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.

 • Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία.
 • Υποστήριξη εργαζομένων και επιχειρηματιών για την προσαρμογή τους στο περιβάλλον που δημιουργείται από την εφαρμογής της Περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης.

 • Υποδομές υγείας.
 • Κοινωνικές υποδομές πρόνοιας, φροντίδας και στέγασης και υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες.
 • Δράσεις για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας ομάδων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.
 • Υποστήριξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση.
 • Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.
 • Ανάπτυξη δικτύου προστασίας της υγείας των πολιτών της Περιφέρειας.
 • Παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε ευπαθείς ομάδες
 • Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε Περιφερειακό επίπεδο.
 • Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης.

Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση.

 • Υποδομές προσχολικής, σχολικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Υποδομές για αρχική επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων.

Τεχνική Βοήθεια

 • Συμπληρωματικά / εξειδικευμένα συστήματα και εργαλεία οργάνωσης της διαχείρισης.
 • Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι. Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ.
 • Πληροφόρηση και Δημοσιότητα του ΠΕΠ.

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω δράσεις είναι ενδεικτικές.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλες με βάση τους στόχους του προγράμματος ή να μην υπάρξει πρόσκληση για κάποιες από αυτές αν κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο από την εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι/ωφελούμενοι θα πρέπει να βασίζουν τις επιλογές τους στην εξειδίκευση του προγράμματος, όπως αυτή θα αποτυπώνεται στις προσκλήσεις που θα εκδίδονται και θα αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις – ποιοι ωφελούνται από τις χρηματοδοτούμενες δράσεις

 • Κάτοικοι της Περιφέρειας Ηπείρου
 • Εθνικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς (Αυτοδιοίκηση και φορείς της, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, αναπτυξιακές εταιρείες ΟΤΑ, κλπ)
 • Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς και Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
 • ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις
 • Ειδικές κατηγορίες και ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, παλιννοστούντες, άτομα με αναπηρία, Ρομά κ.α.)

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε : 325.846.893€, εκ των οποίων 283.125.989 € συγχρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 42.720.904€ συγχρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου

 1. Όραμα
 2. Στόχοι 
 3. Ενδεικτικές Δράσεις
 4. Δυνητικοί Δικαιούχοι – ωφελούμενοι 
 5. Προϋπολογισμός

 

 

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ηπείρου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την C(2014) 10172/18-12-2014 Απόφαση.

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 325.846.893€ και χρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας:

 • ΑΠ1 Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ
 • ΑΠ2 Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη
 • ΑΠ3 Ενίσχυση υποδομών μεταφορών
 • ΑΠ4 Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας
 • ΑΠ5 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων
 • ΑΠ6 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ
 • ΑΠ7 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Στο κείμενο του Προγράμματος περιγράφεται η Στρατηγική και η δομή του Προγράμματος (Άξονες και Επενδυτικές προτεραιότητες), οι επιμέρους δράσεις (με αναφορά στους δικαιούχους, στους ωφελούμενους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής), το χρηματοδοτικό σχήμα, το πλαίσιο επίδοσης και οι εκ των προτέρων όροι που πρέπει να εκπληρωθούν.

 • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ηπείρου
 • Παραρτήματα του Προγράμματος
 • Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςCCCI 2014GR16M2OP

Για την προετοιμασία αλλά κυρίως για την υλοποίηση και εξέλιξη του Επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Ηπείρου για το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι απαραίτητο να στηριχτεί κάποιος σε ένα σύνολο κανονισμών και οδηγιών.

Οι κανονισμοί και οι οδηγίες αυτές που προέρχονται τόσο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από την Ελληνική πλευρά, και σαν σκοπό έχουν την ορθολογική, χρηστή και σωστή υλοποίηση του ΕΣΠΑ, με κανόνες, για την μεγιστοποίηση των ωφελειών της Περιφέρειας.

Οι κανονισμοί, πολιτικές και οδηγίες καθώς και κάθε τι που αποτελεί κανονιστικό έγγραφο αποτελούν το Θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να ακολουθηθεί.

Στη συνέχεια αναφέρονται οι κανονισμοί ,οι οδηγίες, η νομοθεσία καθώς και ότι άλλο αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Tο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) αποτελεί ένα σύνολο διοικητικών αρχών, διαρθρωμένες με συγκεκριμένη οργανωτική δομή, με αντικειμενικό σκοπό τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων

Κανονισμοί και νομοθετικά πλαίσια χρηματοδότησης τηε Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία
Γενικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Νόμοι - Εγκύκλιοι - Προεδρικά Διατάγματα - Οδηγίες και λοιπά κανονιστικά θέματα

Νομοθεσία και ΠΔ που άπτονται του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Εγκύκλιοι & Οδηγίες που έχουν εκδοθεί και αφορούν το Επιχειρισιακό Πρόγραμμα.

Λοιπα κανονιστικά έγγραφα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί τα Επιχειρησιακά Προγράμματα τις περιόδου 2014 – 2020 έχοντας σας στόχο την «έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής» για όλες τις Περιφέρειες της Ένωσης.

Για να προσδιοριστούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός η Περιφέρεια Ηπείρου, μέσα από διαβούλευση με όλους του τοπικούς φορείς, ανέπτυξε στρατηγικές σε δύο βασικούς τομείς.

Στον τομέα της οικονομίας η στρατηγική που περιγράφει που πρέπει να κατευθυνθεί η παραγωγική δραστηριότητα ώστε να υπάρξουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα ονομάζεται Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Στον τομέα της κοινωνικής συνοχής η προσπάθεια θα επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση στην κοινωνία όλων των ομάδων και στην αντιμετώπιση της φτώχειας και για τον σκοπό αυτό εκπονήθηκαν η Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και την αντιμετώπιση της φτώχειας & του κοινωνικού αποκλεισμού και η Περιφερειακής Στρατηγικής για τους Ρομά. Επίσης συντάσσεται μελέτη για την διάγνωση των αναγκών της Περιφερειακής αγοράς εργασίας.  

Η Επιτροπή Παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4314/2014 έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευση του. Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της είναι αυτές που περιγράφονται στα άρθρα 49 και 110 του Κανονισμού 1303/2013 ενώ για τη σύνθεση της λαμβάνεται υπόψη ο Κανονισμός 240/2014. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της και συνεδριάζει μια φορά ετησίως ή και τακτικότερα. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία  των εχόντων δικαίωμα ψήφου μελών της ενώ αποφάσεις δύναται να λαμβάνονται και μέσω γραπτής διαδικασίας. Οι διαδικασίες της Επιτροπής εκτελούνται και αποτυπωνονται στο Δίαυλο

pdfΑπόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου
pdfΑπόφαση Σύνθεσης Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου
pdfΕσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Στην παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου μπορείτε να επιλέξετε να δείτε :

 

 • Προσκλήσεις (Σχέδια - Διαγράμματα - Γραφήματα)
 • Εντάξεις (Σχέδια - Διαγράμματα - Γραφήματα)
 • Οικονομική Πρόοδος (Σχέδια - Διαγράμματα - Γραφήματα)
 • Προβλέψεις (Σχέδια - Διαγράμματα - Γραφήματα)

eppa 300

Ενημερωτικό δελτίο ΕΥΔ

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...