Η Ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισώνέχει λάβει την τελική της μορφή και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ www.esfhellas.gr , στην ενότητα Πληροφόρηση και Επικοινωνία.

Οι φορείς και οι ανάδοχοι μπορούν να χρησιμοποιούν το παρακάτω υπόδειγμα εξώφυλλου για τα παραδοτέα των έργων τους

Υπόδειγμα (επεξεργάσιμο) docdoc, docxdocx, odtodt

Υπόδειγμα (μη επεξεργασιμο) (pdfpdf)

Οι Τελικοί διακαιούχοι είναι απαραίτητο να τηρούν τα απαιτούμενα από τους κανονισμούς, όπως αυτά ορίζονται στον Επικοινωνιακό Οδηγό και όσα απαιτούνται από τη Στρατηγική Επικοινωνίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρισικαού Προγραμματος Περιφέρειας Ηπείρου.

Συνοπτικά παρατίθενται παρακάτω για τη διευκόλυνση των δικαιούχων τα :

Οδηγός Υποχρεώσεων ΤΔ (τμήμα του Επικοινωνιακού οδηγού)

Υπόδειγμα Εξώφυλλου Παραδοτέου Έργου

Δημιουργία Αφίσας για δράσεις συγχρηματοδοτούμενες από ΕΚΤ, ΕΚΤ & ΠΑΝ, ΕΤΠΑ, Ταμείο Συνοχής, ΕΔΕΤ

 

eppa 300

Ενημερωτικό δελτίο ΕΥΔ

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...