Σύμφωνα με το άρθρο 24 της ΥΑ 18709/ΕΥΣΣΑ413/19-2-2016 (ΦΕΚ Β449/24-2-2016) «Εκ των υστέρων δημοσιότητα» καταρτίσαμε καταλόγους με τις υπογραφείσες συμβάσεις του παρελθόντος έτους του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 , με προσδιορισμό του αντικειμένου , του ύψους της αμοιβής και των στοιχείων των αναδόχων των συμβάσεων.

pdfΔημοσιότητα εκ των υστέρων (Τεχνική Βοήθεια)

Την Πέμπτη στις 28/7/2016, στις 9.30 π.μ., στο κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου, στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, μετά την διαπίστωση της ανάγκης εκπαίδευσης των Δυνητικών Δικαιούχων σε θέματα Διαχειριστικής Επάρκειας και συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου.

Ο συγκεκριμένος τύπος δράσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη συνεργασιών των ερευνητικών φορέων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον ιδιωτικό τομέα για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα. Για τη συνεχή και απρόσκοπτη ενημέρωση, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος 2014-2020 των ενδιαφερομένων, είναι απαραίτητη η διασφάλιση ειδικού μηχανισμού προώθησης όλων των ερευνητικών προγραμμάτων, όπως του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, του COSME, του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου, του ΕΠΑνΕΚ κλπ. μέσω δημιουργίας γραφείου ενημέρωσης (λειτουργία Info/Help-desk).

pdfΑναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο

Αναλυτικά  

Για όσους δικαιούχους δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την παρεχόμενη διαδικτυακή υπηρεσία για την υποβολή των Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων ΕΚΤ (Απ.Δε.Συ.ΕΚΤ) στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη ηλεκτρονική φόρμα για την συμπλήρωση και υποβολή τους μέσω της εφαρμογής ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ.

Έγγραφο για υποβολή Απογραφικών Δελτίων Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκαινιάσει δημόσια διαβούλευση για την εκ των υστέρων (ex-post) αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την περίοδο 2007-2013. Περισσότερα..

Στόχος της συγκεκριμένης διαβούλευσης είναι η διασφάλιση της ανάδρασης σχετικά με το ρόλο των τριών Ταμείων και η συγκέντρωση στοιχείων από τα 28 Κράτη Μέλη. Η δημόσια διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες και οργανισμούς και ειδικότερα φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, οι φορείς εφαρμογής σε όλα τα επίπεδα, οι φορείς υλοποίησης έργων όπως οι δημόσιες διοικήσεις, ΜΚΟ, δήμοι, επιμελητήρια κλπ, εταίροι που εκπροσωπούνται στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραμμάτων, αλλά και εμπειρογνώμονες αξιολόγησης, εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας κ.α., καθώς και τους άμεσους δικαιούχους των Ταμείων.
Η εκ των υστέρων αξιολόγηση περιλαμβάνει 15 πακέτα εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που είναι διαθέσιμο:
- Για το ΕΤΠΑ και το ΤΣ 
- Για το ΕΚΤ 
Η προθεσμία της δημόσιας διαβούλευσης εκπνέει στις 27 Απριλίου 2016.
Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα δημοσιοποιηθούν μαζί με τα συμπεράσματά της εκ των υστέρων αξιολόγησης και θα συνεισφέρουν στην προετοιμασία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μελλοντική Πολιτική Συνοχής και το ρόλο των Διαρθρωτικών Ταμείων μετά το 2020.

pdfΈγγραφο διαβούλευσης

Περισσότερα ....

 

Περισσότερα Άρθρα...

eppa 300

Ενημερωτικό δελτίο ΕΥΔ

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) και θα λαμβάνετε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο ένα μήνυμα με τις ενημερώσεις μας...